Tổng hợp các phần mềm cần cài đặt theo SGK Tin 10, bộ KNTT.

Tổng hợp các phần mềm cần cài đặt theo SGK Tin 10, bộ KNTT.

Các phần mềm cần cài để dạy SGK Tin học 10, bộ sách Kết nối trí thức
1. Python lõi
Hệ điều hành Windows Python lõi hỗ trợ Link download
Windows XP Python 3.4.4 https://www.python.org/downloads/release/python-344/
Windows 7 Python 3.8.5 https://www.python.org/downloads/release/python-385/
Windows 8 trở lên Python 3.10 https://www.python.org/downloads/windows/
2. Phần mềm soạn thảo lập trình Python (tùy chọn)
a. Wing Personal
Chú ý: Cần cài Python trước, Wing sau vì Wing IDE sẽ sử dụng Python lõi.
– Link tải tất cả các phiên bản mới và cũ của Wing:
https://wingware.com/pub/wing-personal/
– Hệ điều hành Windows Wing Link download:
+ Windows XP wing 5 Ví dụ có thể tải từ link sau:
http://wingware.com/downloads/wing-personal/5.1.12.1/binaries
+ Windows 7 Wing 7 Ví dụ có thể tải từ link sau:
https://wingware.com/downloads/wing-personal/7.2/binaries
+ Windows 8 trở lên Wing 8 http://wingware.com/downloads/wing-personal
b. Thonny
Chú ý: Thonny sẽ không sử dụng Python lõi mà sử dụng bản Python đi cùng phần mềm Thonny.
Hệ điều hành Windows Thonny Link download:
– Windows XP thonny-py38-4.0.1 https://github.com/thonny/thonny/releases/tag/v4.0.1
(Link phía dưới trang)
– Windows 7 thonny-py38-4.0.1 https://github.com/thonny/thonny/releases/tag/v4.0.1
(Link phía dưới trang)
– Windows 8 trở lên Thonny 4.0x https://github.com/thonny/thonny/releases/tag/v4.0.1
(Link phía dưới trang)
3. Phần mềm thiết kế đồ họa Inkscape
Hệ điều hành Windows Inkscape Link download:
– Windows XP Inkscape 0.92.3 https://inkscape.org/release/inkscape-0.92.3/
– Windows 7 Inkscape 0.92.4 https://inkscape.org/release/inkscape-0.92.4/
– Windows 8 trở lên Inkscape 1.x https://inkscape.org/release/1.2.1/windows/
Nguồn: Thầy Bùi Việt Hà – Thành viên tham gia biên soạn SGK Tin học 10, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *