THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08.11.2021

Trường THPT HUỲNH VĂN NGHỆ
Học kỳ 1
Năm học 2021-2022
Lớp 10.1
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Kĩ thuật Vật lý Hóa học GDCD
2 Văn học Văn học Tin học Ngoại ngữ Toán Vật lý
3 Lịch sử Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Toán
4 Toán Ngoại ngữ Văn học Địa lí
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Văn B2
2 Toán TC Văn B2 Anh B2 Toán B2
3 Văn TC Hóa TC Tin học Toán B2
4
5
Lớp 10.2
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDCD Hóa học Ngoại ngữ Vật lý Địa lí
2 Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ Địa lí Lịch sử
3 Toán Kĩ thuật Toán Vật lý Văn học
4 Sinh học Ngoại ngữ Văn học Hóa học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Toán B2
2 Văn TC Toán B2 Văn B2 Tin học
3 Hóa TC Anh B2 Văn B2 Toán TC
4
5
Lớp 10.3
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Tin học Văn học Kĩ thuật Vật lý
2 Sinh học GDCD Địa lí Vật lý Hóa học Toán
3 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học
4 Lịch sử Toán Toán Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Anh TC
2 Anh B2 Văn TC Toán TC Toán B2
3 Hóa TC Văn B2 Văn B2 Toán B2
4
5
Lớp 10.4
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Địa lí Văn học Sinh học Toán
2 Tin học Địa lí Ngoại ngữ Văn học Hóa học Toán
3 Vật lý GDCD Kĩ thuật Ngoại ngữ Văn học
4 Hóa học Toán Vật lý Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC Văn B2
2 Tin học Anh TC Hóa TC Toán TC
3 Toán B2 Văn B2 Toán B2 Anh B2
4
5
Lớp 10.5
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học
2 Tin học Lịch sử Hóa học Ngoại ngữ Vật lý Kĩ thuật
3 Hóa học Địa lí Toán Toán Văn học
4 Vật lý Toán Địa lí Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Toán B2
2 Văn TC Toán B2 Anh TC Anh B2
3 Tin học Văn B2 Hóa TC Văn B2
4
5
Lớp 10.6
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Toán Địa lí Hóa học Ngoại ngữ
2 Toán Văn học Kĩ thuật Vật lý Ngoại ngữ Hóa học
3 Vật lý Lịch sử Địa lí GDCD Toán
4 Văn học Tin học Ngoại ngữ Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Anh B2
2 Toán B2 Văn TC Văn B2 Tin học
3 Toán B2 Toán TC Văn B2 Hóa TC
4
5
Lớp 10.7
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Lịch sử Vật lý Hóa học Toán
2 Ngoại ngữ Hóa học Toán Địa lí Sinh học Ngoại ngữ
3 Văn học Văn học GDCD Tin học Kĩ thuật
4 Văn học Địa lí Toán Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Văn B2
2 Hóa TC Văn B2 Anh TC Văn TC
3 Toán B2 Tin học Anh B2 Toán B2
4
5
Lớp 10.8
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Toán Lịch sử Văn học Địa lí
2 Ngoại ngữ Vật lý Toán Toán Hóa học Sinh học
3 Văn học Văn học Tin học Vật lý Ngoại ngữ
4 Địa lí GDCD Ngoại ngữ Kĩ thuật
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Anh TC
2 Tin học Toán B2 Hóa TC Văn B2
3 Anh B2 Văn TC Toán B2 Văn B2
4
5
Lớp 10.9
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Ngoại ngữ GDCD Địa lí Kĩ thuật
2 Sinh học Hóa học Lịch sử Văn học Văn học Văn học
3 Địa lí Hóa học Ngoại ngữ Toán Vật lý
4 Tin học Ngoại ngữ Toán Toán
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC Hóa TC
2 Toán TC Anh TC Toán B2 Văn B2
3 Tin học Anh B2 Toán B2 Văn B2
4
5
Lớp 10.10
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Kĩ thuật Sinh học Địa lí Toán Vật lý
2 GDCD Văn học Hóa học Ngoại ngữ Toán Địa lí
3 Vật lý Hóa học Lịch sử Toán Văn học
4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC Văn B2
2 Toán B2 Tin học Toán TC Anh B2
3 Toán B2 Anh TC Văn B2 Hóa TC
4
5
Lớp 10.11
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Tin học Vật lý Ngoại ngữ Lịch sử
2 Toán Kĩ thuật GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
3 Văn học Sinh học Địa lí Địa lí Hóa học
4 Vật lý Hóa học Văn học Toán
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Anh B2
2 Văn TC Toán B2 Anh TC Văn B2
3 Toán TC Toán B2 Hóa TC Văn B2
4
5
Lớp 10.12
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Toán Văn học Hóa học
2 Toán Văn học Ngoại ngữ Địa lí Kĩ thuật Toán
3 Sinh học Vật lý Tin học Lịch sử Hóa học
4 Ngoại ngữ Địa lí GDCD Vật lý
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC Văn B2
2 Toán TC Toán B2 Văn B2 Hóa TC
3 Anh TC Toán B2 Anh B2 Tin học
4
5
Lớp 11.1
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Sinh học Vật lý Ngoại ngữ Văn học
2 Toán Hóa học Ngoại ngữ Toán Anh TC Văn học
3 Văn học Văn học Toán Toán Sinh học
4 Tin học Lịch sử GDCD Ngoại ngữ Địa lí
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Lý TC
2 Toán B2 Toán TC Văn B2 Anh B2
3 Hóa học Văn B2 Văn TC KTCN
4
5
Lớp 11.2
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
2 Anh TC Sinh học Toán Ngoại ngữ Văn học Vật lý
3 Tin học Vật lý Hóa học Văn học Toán
4 GDCD Văn học Sinh học Toán Toán
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Toán B2
2 Lý TC Toán TC Toán B2 Văn B2
3 Văn TC Anh B2 KTCN Văn B2
4
5
Lớp 11.3
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Toán Vật lý Ngoại ngữ Sinh học
2 GDCD Văn học Lịch sử Văn học Văn học Văn học
3 Địa lí Sinh học Tin học Ngoại ngữ Toán
4 Toán Vật lý Anh TC Ngoại ngữ Toán
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Hóa học
2 Văn B2 Toán B2 Văn TC KTCN
3 Văn B2 Toán B2 Lý TC Anh B2
4
5
Lớp 11.4
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDCD Sinh học Địa lí Toán Toán
2 Anh TC Sinh học Tin học Văn học Toán Văn học
3 Vật lý Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ Văn học
4 Ngoại ngữ Hóa học Toán Ngoại ngữ Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Hóa học
2 Anh B2 Văn B2 Toán B2 Văn TC
3 Lý TC Văn B2 Toán B2 KTCN
4
5
Lớp 11.5
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Địa lí Ngoại ngữ Sinh học Toán
2 Vật lý GDCD Toán Ngoại ngữ Toán Tin học
3 Toán Hóa học Ngoại ngữ Văn học Văn học
4 Anh TC Sinh học Lịch sử Vật lý Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Văn B2
2 Văn TC Văn B2 Lý TC Toán B2
3 KTCN Hóa học Anh B2 Toán B2
4
5
Lớp 11.6
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Anh TC Toán Văn học Sinh học
2 Tin học Hóa học Toán Vật lý Ngoại ngữ Vật lý
3 Toán GDCD Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
4 Toán Sinh học Địa lí Văn học Lịch sử
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC KTCN
2 Hóa học Văn B2 Anh B2 Toán B2
3 Lý TC Văn B2 Toán TC Toán B2
4
5
Lớp 11.7
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Tin học Văn học Văn học Vật lý
2 Hóa học Sinh học Anh TC Toán Văn học Ngoại ngữ
3 Ngoại ngữ Văn học Toán Toán Lịch sử
4 Địa lí GDCD Toán Vật lý Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC Văn B2
2 Hóa học Văn B2 Toán TC Toán B2
3 Lý TC KTCN Anh B2 Toán B2
4
5
Lớp 11.8
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học GDCD Tin học Vật lý Văn học
2 Vật lý Văn học Ngoại ngữ Toán Sinh học Văn học
3 Anh TC Địa lí Sinh học Lịch sử Ngoại ngữ
4 Toán Hóa học Toán Toán Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Toán B2
2 Văn B2 Hóa học Toán B2 Văn TC
3 Văn B2 Anh B2 KTCN Lý TC
4
5
Lớp 11.9
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Toán Toán Toán Ngoại ngữ
2 Địa lí Vật lý Sinh học Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
3 Vật lý Văn học Anh TC Văn học Văn học Sinh học
4 Toán Văn học Lịch sử GDCD
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN Văn TC
2 Anh B2 Hóa học Lý TC Toán B2
3 Toán B2 Toán TC Văn B2 Văn B2
4
5
Lớp 11.10
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Vật lý Lịch sử Toán
2 Văn học Vật lý Địa lí Toán Toán Toán
3 Anh TC Hóa học GDCD Tin học Sinh học
4 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Văn học Sinh học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Văn B2
2 Toán B2 Văn B2 KTCN Lý TC
3 Văn TC Anh B2 Toán B2 Toán TC
4
5
Lớp 12.1
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn TC Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Toán
2 Lịch sử Vật lý GDCD KTCN Địa lí Vật lý
3 Toán Hóa học Sinh học Toán Tin học Văn học
4 Sinh học Văn học Hóa học Toán Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Tin học Toán TC Sử B2 Địa B2
2 Anh TC Văn B2 Lý TC Anh B2 Toán B2
3 Hóa TC Văn B2 GDCD B2 Anh B2 Toán B2
4
5
Lớp 12.2
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Toán Văn học Văn học Văn học
2 Ngoại ngữ KTCN Toán Toán Vật lý Toán
3 GDCD Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Tin học Văn TC
4 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Địa lí Sinh học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Hóa TC Toán TC Lý TC Sử B2
2 Văn B2 GDCD B2 Địa B2 Toán B2 Lịch sử
3 Văn B2 Tin học Anh B2 Toán B2 Anh B2
4
5
Lớp 12.3
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Hóa học Tin học Vật lý Văn học
2 Sinh học Văn TC Ngoại ngữ Văn học KTCN Toán
3 Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ Văn học Địa lí Toán
4 Lịch sử GDCD Hóa học Toán Toán
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa TC Tin học Toán B2 Văn B2 Anh B2
2 Lịch sử Lý TC Toán B2 Văn B2 Anh B2
3 Anh TC Toán TC Địa B2 Sử B2 GDCD B2
4
5
Lớp 12.4
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Hóa học KTCN Toán Ngoại ngữ
2 Hóa học Văn học Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ
3 Lịch sử Sinh học Sinh học Toán Văn TC Địa lí
4 GDCD Vật lý Tin học Vật lý Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý TC Lý B2 Anh TC Văn B2 Anh B2
2 Hóa TC Tin học Toán B2 Văn B2 Anh B2
3 Lịch sử Hóa B2 Toán B2 Toán TC Sinh B2
4
5
Lớp 12.5
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn TC Sinh học Toán Sinh học Toán
2 KTCN Lịch sử Địa lí GDCD Hóa học Văn học
3 Toán Vật lý Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Văn học
4 Ngoại ngữ Văn học Toán Tin học Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Lịch sử Sinh B2 Anh B2 Anh TC
2 Văn B2 Hóa B2 Tin học Anh B2 Toán B2
3 Văn B2 Hóa TC Lý B2 Lý TC Toán B2
4
5
Lớp 12.6
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt KTCN Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ
2 Văn TC Địa lí Toán Vật lý Ngoại ngữ Vật lý
3 Toán Lịch sử Hóa học GDCD Sinh học Toán
4 Văn học Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Sinh B2 Anh TC Hóa TC Lý B2
2 Lý TC Tin học Văn B2 Anh B2 Toán B2
3 Hóa B2 Lịch sử Văn B2 Anh B2 Toán B2
4
5
Lớp 12.7
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Văn học
2 KTCN Văn TC Hóa học Tin học Sinh học Toán
3 Toán Văn học Địa lí Vật lý Ngoại ngữ Toán
4 Toán Lịch sử Sinh học GDCD Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Hóa TC Toán B2 Anh B2 Văn B2
2 Anh B2 Anh TC Toán TC Lý B2 Văn B2
3 Toán B2 Lý TC Sinh B2 Hóa B2 Tin học
4
5
Lớp 12.8
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Hóa học Toán Ngoại ngữ Sinh học
2 Toán KTCN Toán Tin học Văn học Ngoại ngữ
3 GDCD Văn TC Toán Văn học Sinh học Ngoại ngữ
4 Hóa học Vật lý Lịch sử Địa lí Vật lý
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý TC Hóa TC Lịch sử Tin học Toán TC
2 Toán B2 Anh TC Sinh B2 Văn B2 Anh B2
3 Toán B2 Hóa B2 Lý B2 Văn B2 Anh B2
4
5
Lớp 12.9
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Toán Ngoại ngữ Sinh học Văn học
2 Hóa học Hóa học Toán Toán GDCD Văn học
3 Văn học KTCN Ngoại ngữ Toán Vật lý Ngoại ngữ
4 Văn TC Địa lí Sinh học Lịch sử Tin học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý TC Toán B2 Hóa TC Anh B2 Tin học
2 Lịch sử Toán B2 Hóa B2 Văn B2 Sinh B2
3 Anh TC Lý B2 Anh B2 Văn B2 Toán TC
4
5
Lớp 12.10
Có tác dụng từ ngày 08/11/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ Toán Tin học Ngoại ngữ
2 Toán Địa lí Sinh học Lịch sử Văn TC Ngoại ngữ
3 Sinh học Văn học Toán Văn học Hóa học Vật lý
4 Vật lý KTCN Toán Văn học GDCD
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý TC Toán TC Anh B2 Toán B2 Văn B2
2 Lý B2 Hóa B2 Anh B2 Toán B2 Văn B2
3 Anh TC Hóa TC Lịch sử Sinh B2 Tin học
4

SỐ 4 HVN- 08-11-21-SANG-CHIEU .STKB – HS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *