Phương án Phân phối chương trình môn Tin học năm học 2021-2022

Phương án Phân phối chương trình môn Tin học năm học 2021-2022

   Khối 10: 70 tiết/ năm học

– HK1: 2 tiết/tuần x 18 tuần = 36 tiết

– HK2: 2 tiết/tuần x 17 tuần = 34 tiết

Khối 11: 52 tiết/năm học

– HK1: 2 tiết/tuần x 17 tuần = 34 tiết

– HK2: 1 tiết/tuần x 18 tuần = 18 tiết

Khối 12: 52 tiết/năm học

– HK1: 2 tiết/tuần x 17 tuần = 34 tiết

– HK2: 1 tiết/tuần x 18 tuần = 18 tiết

Kế hoạch chi tiết: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC 10 11 12 (2021-2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *