THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/02/2022

Trường THPT HUỲNH VĂN NGHỆ
Học kỳ 2
Năm học 2021-2022
Lớp 10.1
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Hóa học Ngoại ngữ Hóa học
2 Sinh hoạt Địa lí Hóa học Ngoại ngữ Hóa học
3 GDCD Sinh học Toán TC Lý TC Vật lý
4 Văn học Văn học Toán Toán Vật lý
5 Văn TC Văn học Lịch sử Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
2 Toán B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
3 Thể dục Anh TC GDQP Lý B2
4 Thể dục Lý B2 Tin học Tin học
5
Lớp 10.2
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học Địa lí Toán TC Kĩ thuật
2 Sinh hoạt Vật lý Ngoại ngữ Văn học Kĩ thuật
3 Lý TC Vật lý Lịch sử Văn học Hóa học
4 GDCD Hóa học Toán Lịch sử Ngoại ngữ
5 Văn học Văn TC Toán Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Tin học Lý B2 Thể dục
2 GDQP Thể dục Anh B2 Lý B2
3 Hóa B2 Toán B2 Anh B2 Văn B2
4 Hóa B2 Toán B2 Tin học Văn B2
5
Lớp 10.3
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Lịch sử Vật lý Lịch sử
2 Sinh hoạt GDCD Kĩ thuật Toán Toán
3 Sinh học Hóa học Toán TC Ngoại ngữ Toán
4 Ngoại ngữ Vật lý Kĩ thuật Địa lí Văn học
5 Ngoại ngữ Lý TC Hóa học Văn học Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Thể dục Tin học Hóa B2
2 Toán B2 Lý B2 Lý B2 Tin học
3 Anh TC Anh B2 Thể dục Văn B2
4 GDQP Anh B2 Hóa B2 Văn B2
5
Lớp 10.4
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Toán TC Vật lý Toán
2 Sinh hoạt Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ Văn học
3 Văn học Hóa học Kĩ thuật Lịch sử Văn học
4 Sinh học GDCD Ngoại ngữ Toán Kĩ thuật
5 Lý TC Hóa học Ngoại ngữ Toán Địa lí
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Thể dục Thể dục Toán B2
2 Tin học Anh B2 Lý B2 Toán B2
3 Tin học Anh B2 Hóa B2 Văn B2
4 Lý B2 GDQP Hóa B2 Văn B2
5
Lớp 10.5
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Ngoại ngữ Văn học Toán
2 Sinh hoạt Văn TC Toán Vật lý Toán TC
3 Lịch sử GDCD Toán Văn học Kĩ thuật
4 Ngoại ngữ Kĩ thuật Sinh học Văn học Hóa học
5 Ngoại ngữ Địa lí Hóa học Lý TC Lịch sử
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Tin học Hóa B2 Văn B2
2 Anh TC Lý B2 Hóa B2 Văn B2
3 GDQP Toán B2 Anh B2 Tin học
4 Thể dục Toán B2 Anh B2 Thể dục
5
Lớp 10.6
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Kĩ thuật Địa lí Ngoại ngữ Văn học
2 Sinh hoạt Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
3 Văn học Lịch sử Sinh học Toán TC Lịch sử
4 Vật lý Vật lý Toán Văn TC Toán
5 Văn học Lý TC Kĩ thuật GDCD Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn B2 GDQP Lý B2 Toán B2
2 Văn B2 Thể dục Thể dục Toán B2
3 Lý B2 Anh B2 Tin học Hóa B2
4 Tin học Anh B2 Anh TC Hóa B2
5
Lớp 10.7
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Lịch sử Địa lí Toán
2 Sinh hoạt Hóa học Hóa học Lý TC Văn học
3 Hóa học Toán Lịch sử Văn TC Sinh học
4 Ngoại ngữ Văn học Hóa học Vật lý Ngoại ngữ
5 Vật lý Văn học Ngoại ngữ Toán Toán TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán B2 Thể dục Hóa B2
2 Tin học Toán B2 Anh B2 Hóa B2
3 Văn B2 GDQP Anh B2 Anh TC
4 Văn B2 Tin học Lý B2 Lý B2
5
Lớp 10.8
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC GDCD Văn học Vật lý
2 Sinh hoạt Văn học Toán TC Văn học Vật lý
3 Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Toán Toán
4 Lý TC Lịch sử Sinh học Toán Toán
5 Hóa học Hóa học Toán Lịch sử Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Lý B2 Văn B2 Tin học
2 Hóa B2 GDQP Văn B2 Anh TC
3 Anh B2 Tin học Toán B2 Lý B2
4 Anh B2 Hóa B2 Toán B2 Thể dục
5
Lớp 10.9
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý
2 Sinh hoạt Kĩ thuật GDCD Ngoại ngữ Lý TC
3 Toán Văn học Hóa học Vật lý Toán TC
4 Văn TC Văn học Toán Lịch sử Toán
5 Hóa học Sinh học Lịch sử Văn học Kĩ thuật
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Anh B2 Văn B2 Anh TC
2 Thể dục Anh B2 Văn B2 Lý B2
3 Toán B2 Lý B2 Tin học Hóa B2
4 Toán B2 Thể dục GDQP Tin học
5
Lớp 10.10
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lý TC Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý
2 Sinh hoạt Lịch sử Toán Toán TC Vật lý
3 Địa lí Sinh học Ngoại ngữ Văn học Lịch sử
4 Toán Văn TC Lịch sử Văn học Văn học
5 Toán GDCD Sinh học Ngoại ngữ Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Anh B2 Thể dục GDQP
2 Anh B2 Anh B2 Toán B2 Thể dục
3 Văn B2 Lý B2 Toán B2 Tin học
4 Văn B2 Tin học Thể dục Lý B2
5
Lớp 10.11
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Sinh học Toán Lịch sử
2 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Toán Toán
3 Toán TC Văn học Địa lí Ngoại ngữ Toán
4 Hóa học Hóa học GDCD Ngoại ngữ Văn TC
5 Văn học Lý TC Toán Vật lý Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Văn B2 Tin học Tin học
2 Hóa B2 Văn B2 Thể dục GDQP
3 Lý B2 Anh B2 Toán B2 Thể dục
4 Lý B2 Anh B2 Toán B2 Hóa B2
5
Lớp 10.12
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Hóa học Ngoại ngữ Văn học
2 Sinh hoạt Lịch sử Lịch sử Địa lí Văn học
3 Toán Vật lý Hóa học Toán Vật lý
4 Toán Văn học Ngoại ngữ Toán Lịch sử
5 GDCD Sinh học Ngoại ngữ Toán TC Lý TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Lý B2 Anh TC Lý B2
2 Hóa B2 Tin học Tin học Anh B2
3 Thể dục Văn B2 Toán B2 Anh B2
4 Thể dục Văn B2 Toán B2 GDQP
5
Lớp 11.1
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Hóa học Hóa học GDQP
2 Sinh hoạt Anh TC Sinh học Toán Toán
3 Tin học Văn học Hóa TC Toán TC Toán
4 Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Văn học Lịch sử
5 Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Văn học Văn TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa B2 Văn B2 Tin học Toán B2
2 Địa B2 Văn B2 KTCN Toán B2
3 Sử B2 Thể dục Anh B2 KTCN
4 GDCD B2 Sử B2 Anh B2 Thể dục
5
Lớp 11.2
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Toán Ngoại ngữ Anh TC
2 Sinh hoạt Hóa học Địa lí Văn học Vật lý
3 GDQP Văn TC Sinh học Văn học Văn học
4 Tin học Hóa TC Ngoại ngữ Toán Toán
5 GDCD Toán TC Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 KTCN KTCN Tin học
2 Toán B2 Sử B2 Sử B2 Thể dục
3 GDCD B2 Địa B2 Anh B2 Văn B2
4 Thể dục Địa B2 Anh B2 Văn B2
5
Lớp 11.3
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Tin học Toán TC Hóa học
2 Sinh hoạt Vật lý Ngoại ngữ GDQP Anh TC
3 Vật lý Hóa TC Toán Ngoại ngữ Văn học
4 Văn TC Sinh học Toán Ngoại ngữ Văn học
5 Địa lí Lịch sử Hóa học Văn học Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2 Hóa B2 KTCN Thể dục
2 Anh B2 Hóa B2 Thể dục Tin học
3 KTCN Lý B2 Văn B2 Toán B2
4 Sinh B2 Lý B2 Văn B2 Toán B2
5
Lớp 11.4
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Toán Văn học Toán
2 Sinh hoạt Địa lí Hóa TC Văn TC Lịch sử
3 Vật lý GDQP Sinh học Toán Ngoại ngữ
4 Hóa học Văn học GDCD Tin học Ngoại ngữ
5 Anh TC Văn học Hóa học Ngoại ngữ Toán TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Thể dục Hóa B2 Văn B2
2 KTCN KTCN Hóa B2 Văn B2
3 Toán B2 Thể dục Anh B2 Sinh B2
4 Toán B2 Lý B2 Anh B2 Tin học
5
Lớp 11.5
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Địa lí Vật lý Tin học
2 Sinh hoạt Hóa học Lịch sử Văn học Hóa học
3 Toán TC Ngoại ngữ GDCD Văn học Anh TC
4 Ngoại ngữ GDQP Hóa TC Toán Văn học
5 Vật lý Sinh học Toán Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
2 Sinh B2 KTCN Anh B2 Văn B2
3 Toán B2 Hóa B2 Tin học Thể dục
4 Toán B2 Lý B2 Thể dục KTCN
5
Lớp 11.6
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Sinh học Toán TC Văn TC
2 Sinh hoạt Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn học
3 Toán Văn học Toán Lịch sử Văn học
4 GDCD Vật lý Hóa học GDQP Ngoại ngữ
5 Anh TC Hóa TC Địa lí Tin học Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN Anh B2 Thể dục KTCN
2 Thể dục Anh B2 Lý B2 Hóa B2
3 Văn B2 Lý B2 Toán B2 Hóa B2
4 Văn B2 Tin học Toán B2 Sinh B2
5
Lớp 11.7
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Ngoại ngữ Toán Hóa học
2 Sinh hoạt Lịch sử Tin học Văn học Hóa TC
3 Ngoại ngữ Sinh học Anh TC Văn học Vật lý
4 Hóa học Văn học Toán GDCD Vật lý
5 Toán TC Văn TC Toán Ngoại ngữ GDQP
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN Sinh B2 Lý B2 Toán B2
2 Hóa B2 Hóa B2 KTCN Toán B2
3 Văn B2 Anh B2 Thể dục Tin học
4 Văn B2 Anh B2 Lý B2 Thể dục
5
Lớp 11.8
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Toán TC GDQP Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Vật lý Sinh học GDCD Tin học
3 Văn học Vật lý Toán Toán Hóa học
4 Anh TC Văn học Ngoại ngữ Toán Hóa học
5 Văn TC Hóa TC Ngoại ngữ Địa lí Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Toán B2 Anh B2 Văn B2
2 Hóa B2 Toán B2 Anh B2 Văn B2
3 Thể dục Tin học Sinh B2 Lý B2
4 KTCN Thể dục KTCN Lý B2
5
Lớp 11.9
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Hóa TC Toán Văn học
2 Sinh hoạt Sinh học GDCD Toán TC GDQP
3 Địa lí Hóa học Lịch sử Tin học Ngoại ngữ
4 Vật lý Văn học Toán Anh TC Ngoại ngữ
5 Vật lý Văn TC Toán Ngoại ngữ Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh B2 Lý B2 Tin học Anh B2
2 KTCN Lý B2 Thể dục Anh B2
3 Toán B2 KTCN Hóa B2 Văn B2
4 Toán B2 Thể dục Hóa B2 Văn B2
5
Lớp 11.10
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Văn TC Toán TC Vật lý Toán
3 Anh TC Hóa học Ngoại ngữ Địa lí Toán
4 Văn học Toán GDQP Tin học Vật lý
5 Văn học Văn học Lịch sử GDCD Hóa TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Hóa B2 Toán B2 Lý B2
2 Lý B2 Thể dục Toán B2 Thể dục
3 Anh B2 Hóa B2 KTCN Văn B2
4 Anh B2 KTCN Sinh B2 Văn B2
5
Lớp 12.1
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Lịch sử Văn học Văn học
2 Sinh hoạt GDCD GDQP Toán TC Văn học
3 Văn TC Vật lý Hóa học Toán Ngoại ngữ
4 Toán Địa lí Ngoại ngữ KTCN Vật lý
5 Toán KTCN Ngoại ngữ Địa lí Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Văn B2 Anh B2 Thể dục
2 GDCD B2 Văn B2 Anh B2 GDCD B2
3 Toán B2 Tin học Địa B2 Sử B2
4 Toán B2 Anh TC Địa B2 Sử B2
5
Lớp 12.2
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDQP GDCD Vật lý Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Địa lí Toán TC Toán Ngoại ngữ
3 KTCN Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Văn học
4 KTCN Toán Địa lí Văn học Hóa học
5 Hóa học Toán Sinh học Văn TC Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD B2 Anh B2 Thể dục GDCD B2
2 Sử B2 Anh B2 Thể dục Tin học
3 Anh TC Toán B2 Địa B2 Văn B2
4 Sử B2 Toán B2 Địa B2 Văn B2
5
Lớp 12.3
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học GDQP Văn TC Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt KTCN Toán Hóa học Toán
3 Ngoại ngữ Văn học Toán Vật lý Văn học
4 Địa lí Hóa học Ngoại ngữ GDCD Văn học
5 Toán TC KTCN Địa lí Vật lý Lịch sử
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa B2 Văn B2 Thể dục Anh B2
2 Địa B2 Văn B2 Tin học Sử B2
3 Anh TC Toán B2 Sử B2 GDCD B2
4 Anh B2 Toán B2 Thể dục GDCD B2
5
Lớp 12.4
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán GDCD Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Văn học Toán Toán Văn học
3 KTCN Vật lý Hóa học Toán TC Văn TC
4 KTCN Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ GDQP
5 Địa lí Địa lí Sinh học Ngoại ngữ Hóa học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Anh TC Toán B2 Hóa B2
2 Lý B2 Lý B2 Toán B2 Hóa B2
3 Anh B2 Thể dục Sinh B2 Văn B2
4 Anh B2 Thể dục Sinh B2 Văn B2
5
Lớp 12.5
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán TC Toán Văn học
2 Sinh hoạt Văn TC Địa lí Vật lý Văn học
3 Ngoại ngữ GDCD Hóa học KTCN Ngoại ngữ
4 Địa lí Sinh học Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ
5 KTCN Vật lý Toán GDQP Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán B2 Lý B2 Văn B2
2 Anh TC Toán B2 Thể dục Văn B2
3 Sinh B2 Hóa B2 Tin học Anh B2
4 Sinh B2 Hóa B2 Lý B2 Anh B2
5
Lớp 12.6
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Toán Vật lý Văn học
2 Sinh hoạt KTCN Toán Ngoại ngữ Văn học
3 Địa lí KTCN Ngoại ngữ GDCD Lịch sử
4 Toán Sinh học Địa lí Vật lý Toán
5 Toán TC Văn học GDQP Ngoại ngữ Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Lý B2 Anh B2 Toán B2
2 Sinh B2 Sinh B2 Anh B2 Toán B2
3 Thể dục Văn B2 Thể dục Sinh B2
4 Anh TC Văn B2 Tin học Sinh B2
5
Lớp 12.7
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán TC Toán Vật lý
2 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ KTCN Sinh học
3 GDCD Địa lí Địa lí Ngoại ngữ Vật lý
4 Toán KTCN Lịch sử Ngoại ngữ Văn học
5 Toán GDQP Hóa học Văn TC Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh B2 Lý B2 Hóa B2 Thể dục
2 Thể dục Lý B2 Anh B2 Toán B2
3 Tin học Văn B2 Anh B2 Toán B2
4 Hóa B2 Văn B2 Sinh B2 Anh TC
5
Lớp 12.8
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTCN Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Văn học Toán GDCD Ngoại ngữ
3 Sinh học Văn học GDQP Địa lí Toán
4 Hóa học Vật lý Hóa học Địa lí Toán TC
5 Văn TC Vật lý Toán KTCN Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn B2 Toán B2 Sinh B2 Anh TC
2 Văn B2 Toán B2 Sinh B2 Thể dục
3 Lý B2 Lý B2 Anh B2 Hóa B2
4 Tin học Thể dục Anh B2 Hóa B2
5
Lớp 12.9
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTCN Ngoại ngữ Toán Vật lý
2 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ
3 Văn TC Văn học GDCD GDQP Toán
4 Toán TC KTCN Sinh học Vật lý Toán
5 Địa lí Văn học Địa lí Văn học Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Toán B2 Thể dục Sinh B2
2 Lý B2 Toán B2 Tin học Thể dục
3 Lý B2 Sinh B2 Anh B2 Văn B2
4 Sinh B2 Sinh B2 Anh B2 Văn B2
5
Lớp 12.10
Có tác dụng từ ngày 21/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ KTCN Toán
2 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ Toán Toán
3 Vật lý KTCN Toán TC Lịch sử Văn học
4 GDQP Địa lí Hóa học Văn TC Văn học
5 Văn học Ngoại ngữ GDCD Địa lí Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh B2 Hóa B2 Tin học Văn B2
2 Lý B2 Lý B2 Hóa B2 Văn B2
3 Sinh B2 Anh B2 Toán B2 Thể dục
4 Anh TC Anh B2 Toán B2 Thể dục
5

SỐ 11A HVN- 21-02-22-SANG-CHIEU .STKB – GUI HS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *