THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 06/12/2021

 

Trường THPT HUỲNH VĂN NGHỆ
Học kỳ 1
Năm học 2021-2022
Lớp 10.1
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Lịch sử Vật lý Hóa học
2 Địa lí Sinh học Tin học Ngoại ngữ Toán
3 GDCD Kĩ thuật Hóa học Văn học Ngoại ngữ
4 Vật lý Văn học Ngoại ngữ Văn học Toán
5 Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Thể dục
2 Anh TC Toán B2 Hóa TC Thể dục
3 Tin học Văn TC Văn B2 Toán TC
4 GDQP Anh B2 Văn B2
5
Lớp 10.2
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử
2 Tin học Vật lý Ngoại ngữ Văn học Văn học
3 Kĩ thuật Văn học Toán Địa lí Sinh học
4 Ngoại ngữ Hóa học Hóa học GDCD Toán
5 Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC Anh TC
2 Văn B2 Văn B2 Anh B2 Hóa TC
3 Toán B2 Thể dục GDQP Toán TC
4 Toán B2 Tin học Thể dục
5
Lớp 10.3
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Kĩ thuật Địa lí Vật lý
2 Hóa học Hóa học Địa lí GDCD Toán
3 Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Vật lý Văn học
4 Toán Lịch sử Tin học Toán Văn học
5 Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP Toán TC
2 Toán B2 Thể dục Thể dục Tin học
3 Anh B2 Toán B2 Văn B2 Hóa TC
4 Anh TC Văn TC Văn B2
5
Lớp 10.4
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDCD Tin học Ngoại ngữ Kĩ thuật
2 Toán Địa lí Sinh học Vật lý Văn học
3 Địa lí Vật lý Ngoại ngữ Toán Văn học
4 Toán Hóa học Lịch sử Văn học Hóa học
5 Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2 Tin học
2 GDQP Văn B2 Anh TC Toán TC
3 Thể dục Văn B2 Toán B2 Văn TC
4 Thể dục Hóa TC Toán B2
5
Lớp 10.5
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Sinh học Toán Văn học
2 Hóa học Hóa học GDCD Ngoại ngữ Văn học
3 Vật lý Địa lí Tin học Ngoại ngữ Toán
4 Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý Toán
5 Kĩ thuật
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa TC Văn TC
2 Văn B2 Thể dục Tin học Anh TC
3 Văn B2 Anh B2 Toán B2 Thể dục
4 Toán TC GDQP Toán B2
5
Lớp 10.6
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Địa lí Toán Toán
2 Sinh học Văn học Ngoại ngữ Văn học Vật lý
3 Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Địa lí Kĩ thuật
4 GDCD Hóa học Toán Văn học Tin học
5 Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC Anh TC
2 Thể dục Anh B2 GDQP Văn B2
3 Toán TC Thể dục Toán B2 Văn B2
4 Tin học Hóa TC Toán B2
5
Lớp 10.7
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Kĩ thuật Lịch sử Văn học Toán
2 Ngoại ngữ Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Hóa học
3 Toán GDCD Hóa học Văn học Tin học
4 Toán Văn học Ngoại ngữ Vật lý Sinh học
5 Địa lí
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2 GDQP
2 Hóa TC Toán B2 Văn TC Toán TC
3 Toán B2 Văn B2 Tin học Thể dục
4 Anh TC Văn B2 Thể dục
5
Lớp 10.8
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học GDCD Lịch sử Ngoại ngữ
2 Toán Văn học Toán Địa lí Ngoại ngữ
3 Sinh học Hóa học Địa lí Toán Văn học
4 Vật lý Vật lý Kĩ thuật Ngoại ngữ Hóa học
5 Tin học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Anh TC
2 Tin học Anh B2 Toán B2 Toán TC
3 Văn TC GDQP Văn B2 Toán B2
4 Hóa TC Thể dục Văn B2
5
Lớp 10.9
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Toán Toán
2 Vật lý Văn học Tin học Toán Kĩ thuật
3 Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử GDCD Hóa học
4 Ngoại ngữ Địa lí Địa lí Văn học Vật lý
5 Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC Thể dục
2 Hóa TC Tin học Anh TC Toán B2
3 Thể dục Văn B2 Anh B2 Toán B2
4 Văn TC Văn B2 GDQP
5
Lớp 10.10
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ
2 Hóa học Địa lí Kĩ thuật Địa lí Toán
3 Lịch sử Văn học GDCD Ngoại ngữ Toán
4 Toán Hóa học Tin học Sinh học Văn học
5 Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Văn B2
2 Toán TC GDQP Văn B2 Thể dục
3 Anh B2 Toán B2 Anh TC Thể dục
4 Văn TC Toán B2 Hóa TC
5
Lớp 10.11
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Toán
2 Toán Hóa học Ngoại ngữ Văn học Vật lý
3 Toán Văn học Lịch sử Văn học Vật lý
4 Tin học Kĩ thuật GDCD Địa lí Địa lí
5 Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC Văn B2
2 Thể dục Anh B2 Văn B2 Toán TC
3 Tin học Toán B2 Thể dục GDQP
4 Hóa TC Toán B2 Anh TC
5
Lớp 10.12
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ GDCD Văn học
2 Ngoại ngữ Văn học Hóa học Ngoại ngữ Toán
3 Hóa học Văn học Tin học Toán Vật lý
4 Lịch sử Vật lý Địa lí Toán Kĩ thuật
5 Địa lí
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán B2
2 Anh TC Thể dục Toán B2 Anh B2
3 GDQP Hóa TC Văn B2 Tin học
4 Văn TC Toán TC Văn B2
5
Lớp 11.1
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Ngoại ngữ Toán Vật lý
2 Văn học Hóa học Lịch sử Văn học Tin học
3 Văn học Văn học Anh TC GDCD Toán
4 Ngoại ngữ Sinh học Sinh học Toán Toán
5 Ngoại ngữ Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2
2 Thể dục Văn TC KTCN Hóa học
3 Toán B2 GDQP Văn B2 Toán TC
4 Toán B2 Lý TC Văn B2 Thể dục
5
Lớp 11.2
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Địa lí Văn học Toán
2 Ngoại ngữ Văn học Tin học Vật lý Toán
3 Toán Hóa học Ngoại ngữ Toán Sinh học
4 Văn học Sinh học Ngoại ngữ GDCD Văn học
5 Lịch sử Anh TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP
2 KTCN Hóa học Văn B2 Toán TC
3 Thể dục Thể dục Văn B2 Toán B2
4 Văn TC Anh B2 Toán B2 Lý TC
5
Lớp 11.3
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Tin học Toán Ngoại ngữ
2 Hóa học Sinh học Toán Ngoại ngữ Toán
3 GDCD Văn học Toán Ngoại ngữ Văn học
4 Sinh học Vật lý Lịch sử Vật lý Văn học
5 Anh TC Địa lí
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2
2 Toán B2 Văn B2 Lý TC Toán TC
3 Toán B2 Hóa học Văn B2 KTCN
4 Thể dục Thể dục Văn TC GDQP
5
Lớp 11.4
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Toán Vật lý Toán
2 Tin học Vật lý Sinh học Toán Toán
3 Địa lí Văn học Ngoại ngữ Văn học Lịch sử
4 GDCD Hóa học Ngoại ngữ Văn học Sinh học
5 Ngoại ngữ Anh TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý TC
2 Toán B2 Văn B2 Thể dục Hóa học
3 Toán B2 Văn B2 Văn TC GDQP
4 KTCN Anh B2 Toán TC Thể dục
5
Lớp 11.5
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Anh TC Văn học Ngoại ngữ
2 Toán Vật lý GDCD Vật lý Ngoại ngữ
3 Toán Hóa học Toán Toán Tin học
4 Văn học Lịch sử Sinh học Địa lí Sinh học
5 Văn học Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN
2 Thể dục Toán TC Văn B2 Thể dục
3 GDQP Lý TC Toán B2 Hóa học
4 Văn TC Văn B2 Toán B2 Anh B2
5
Lớp 11.6
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Sinh học Địa lí Toán
2 Sinh học Văn học Anh TC Toán Ngoại ngữ
3 Văn học Hóa học Toán Vật lý Ngoại ngữ
4 Văn học Văn học Toán Ngoại ngữ Tin học
5 Vật lý GDCD
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP
2 Toán TC Văn B2 Anh B2 Hóa học
3 Thể dục Văn B2 Toán B2 Lý TC
4 Văn TC Thể dục Toán B2 KTCN
5
Lớp 11.7
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDCD Toán Ngoại ngữ Hóa học
2 Vật lý Lịch sử Toán Toán Văn học
3 Ngoại ngữ Sinh học Sinh học Văn học Văn học
4 Anh TC Địa lí Tin học Văn học Ngoại ngữ
5 Toán Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2
2 Toán TC Anh B2 Toán B2 Lý TC
3 KTCN Văn B2 Hóa học Thể dục
4 Văn TC Văn B2 Thể dục GDQP
5
Lớp 11.8
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Toán Văn học Sinh học
2 Toán Lịch sử Toán Địa lí Văn học
3 Toán Vật lý Sinh học Ngoại ngữ Anh TC
4 Văn học Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
5 GDCD Tin học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục
2 Văn TC Thể dục GDQP Văn B2
3 Lý TC Anh B2 Toán B2 Văn B2
4 KTCN Hóa học Toán B2 Toán TC
5
Lớp 11.9
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Toán Vật lý Văn học
2 Vật lý Văn học Ngoại ngữ Văn học Sinh học
3 Anh TC Sinh học Hóa học Văn học Toán
4 Toán GDCD Địa lí Tin học Toán
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC
2 KTCN Lý TC Toán B2 Thể dục
3 Văn B2 Thể dục Toán B2 Anh B2
4 Văn B2 Toán TC GDQP Hóa học
5
Lớp 11.10
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Anh TC Toán Văn học
2 Lịch sử GDCD Hóa học Toán Văn học
3 Tin học Địa lí Toán Vật lý Ngoại ngữ
4 Ngoại ngữ Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ
5 Sinh học Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục
2 Văn TC Toán B2 Thể dục Văn B2
3 Hóa học Toán B2 GDQP Văn B2
4 Lý TC Anh B2 KTCN Toán TC
5
Lớp 12.1
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn TC Văn học
2 KTCN Hóa học Lịch sử Toán Vật lý Văn học
3 Hóa học GDCD Sinh học Toán Văn học Sinh học
4 Toán Hóa TC Toán Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán B2 Lý TC Thể dục Toán TC
2 GDQP Toán B2 Sử B2 Tin học Sử B2
3 Anh B2 Địa B2 GDCD B2 Văn B2 Anh B2
4 Tin học Địa B2 GDCD B2 Văn B2 Anh TC
5
Lớp 12.2
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa TC Toán Lịch sử Sinh học Địa lí
2 KTCN Văn TC Hóa học Vật lý Toán Văn học
3 Ngoại ngữ Lịch sử GDCD Ngoại ngữ Văn học Văn học
4 Hóa học Sinh học Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 GDQP Văn B2 Anh TC GDCD B2
2 Toán B2 Tin học Văn B2 Thể dục GDCD B2
3 Sử B2 Lý TC Anh B2 Địa B2 Tin học
4 Sử B2 Thể dục Anh B2 Địa B2 Toán TC
5
Lớp 12.3
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Hóa học Văn học Văn học Vật lý
2 Hóa học KTCN Toán Văn học Ngoại ngữ Toán
3 Lịch sử Văn TC Toán Vật lý Ngoại ngữ Toán
4 Lịch sử Sinh học Sinh học Ngoại ngữ Hóa TC GDCD
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học GDCD B2 Sử B2 GDCD B2 Sử B2
2 Văn B2 Tin học Thể dục Anh TC Toán B2
3 Văn B2 Anh B2 Địa B2 GDQP Toán B2
4 Toán TC Anh B2 Địa B2 Thể dục Lý TC
5
Lớp 12.4
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Toán Toán Văn học Ngoại ngữ
2 Hóa TC Văn học Toán Toán Văn TC Ngoại ngữ
3 Hóa học Vật lý Lịch sử Lịch sử Sinh học Địa lí
4 Sinh học GDCD Hóa học KTCN Ngoại ngữ Vật lý
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Tin học Lý TC Hóa B2 Anh B2
2 Toán B2 GDQP Toán TC Hóa B2 Anh B2
3 Toán B2 Thể dục Sinh B2 Thể dục Văn B2
4 Tin học Lý B2 Lý B2 Sinh B2 Văn B2
5
Lớp 12.5
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Lịch sử Địa lí Hóa TC Ngoại ngữ
2 Toán Văn TC Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ
3 Vật lý Hóa học Toán Toán Lịch sử Văn học
4 KTCN Hóa học GDCD Vật lý Sinh học Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Lý B2 Hóa B2 Tin học Thể dục
2 Anh TC Toán B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
3 Toán TC Toán B2 Lý B2 Anh B2 Văn B2
4 GDQP Sinh B2 Lý TC Tin học Sinh B2
5
Lớp 12.6
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Toán GDCD Ngoại ngữ Văn học
2 Văn TC KTCN Toán Lịch sử Ngoại ngữ Văn học
3 Sinh học Hóa TC Địa lí Ngoại ngữ Toán Vật lý
4 Toán Văn học Hóa học Lịch sử Vật lý Sinh học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh B2 Văn B2 Tin học Hóa B2 Toán TC
2 Toán B2 Văn B2 Sinh B2 Hóa B2 GDQP
3 Toán B2 Lý B2 Lý B2 Anh B2 Tin học
4 Lý TC Anh TC Thể dục Anh B2 Thể dục
5
Lớp 12.7
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Vật lý Vật lý
2 Văn học Lịch sử Địa lí GDCD Toán Sinh học
3 Văn học Văn TC Toán KTCN Toán Ngoại ngữ
4 Hóa TC Hóa học Toán Lịch sử Văn học Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Hóa B2 Thể dục Văn B2 Sinh B2
2 Toán B2 Hóa B2 Tin học Văn B2 Anh B2
3 Toán B2 Lý B2 Thể dục Toán TC Anh B2
4 Sinh B2 Lý B2 Lý TC GDQP Tin học
5
Lớp 12.8
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt KTCN Toán Văn học Toán Văn học
2 Toán Sinh học Hóa học Vật lý Văn TC Vật lý
3 Toán Lịch sử Hóa học Địa lí Ngoại ngữ GDCD
4 Hóa TC Văn học Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh B2 Thể dục Sinh B2 Lý B2 Lý B2
2 Văn B2 Anh TC Lý TC Thể dục Tin học
3 Văn B2 Tin học Anh B2 Hóa B2 Toán B2
4 Toán TC GDQP Anh B2 Hóa B2 Toán B2
5
Lớp 12.9
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt KTCN Hóa TC Toán Sinh học GDCD
2 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Văn học Văn học
3 Lịch sử Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Toán Văn học
4 Vật lý Văn TC Toán Ngoại ngữ Địa lí Toán
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Lý B2 Hóa B2 Toán B2 GDQP
2 Sinh B2 Anh B2 Hóa B2 Toán B2 Văn B2
3 Sinh B2 Anh B2 Toán TC Thể dục Văn B2
4 Anh TC Lý TC Lý B2 Thể dục Tin học
5
Lớp 12.10
Có tác dụng từ ngày 06/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Toán Toán Toán Văn TC
2 Vật lý GDCD Hóa học Toán Sinh học Sinh học
3 KTCN Địa lí Hóa TC Văn học Hóa học Ngoại ngữ
4 Văn học Vật lý Lịch sử Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Thể dục Hóa B2 Sinh B2 Anh B2
2 Văn B2 Lý TC GDQP Sinh B2 Anh B2
3 Văn B2 Toán B2 Thể dục Tin học Lý B2
4 Toán TC Toán B2 Hóa B2 Tin học Lý B2
5

SỐ 6 HVN- 06-12-21-S-C .STKB – Gui GV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *