THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/12/2021

Trường THPT HUỲNH VĂN NGHỆ
Học kỳ 1
Năm học 2021-2022
Lớp 10.1
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Ngoại ngữ Vật lý Hóa học
2 Địa lí Sinh học Ngoại ngữ Tin học Văn học
3 Lịch sử Kĩ thuật GDCD Ngoại ngữ Toán
4 Vật lý Hóa học Toán Văn học Toán
5 Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2
2 Tin học Toán B2 Anh TC
3 Hóa TC Văn TC Thể dục Văn B2 GDQP
4 Anh B2 Toán TC Thể dục Văn B2
5
Lớp 10.2
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Toán Ngoại ngữ Vật lý
2 Địa lí Hóa học Sinh học GDCD Hóa học
3 Văn học Địa lí Kĩ thuật Tin học Toán
4 Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Toán Văn học
5 Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP Văn B2
2 Tin học Anh TC Văn B2 Toán B2
3 Anh B2 Hóa TC Thể dục Toán B2
4 Thể dục Toán TC Văn TC
5
Lớp 10.3
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Hóa học Toán Toán
2 Ngoại ngữ Vật lý Địa lí Địa lí Toán
3 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Tin học Văn học
4 Hóa học GDCD Kĩ thuật Văn học Văn học
5 Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2 Tin học
2 Anh TC Thể dục Văn B2 Văn TC
3 Toán TC Toán B2 Văn B2 Thể dục
4 Hóa TC Toán B2 GDQP
5
Lớp 10.4
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDCD Tin học Ngoại ngữ Toán
2 Văn học Địa lí Ngoại ngữ Vật lý Hóa học
3 Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Toán Văn học
4 Địa lí Kĩ thuật Lịch sử Toán Văn học
5 Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa TC GDQP
2 Thể dục Văn B2 Thể dục Tin học
3 Anh B2 Văn B2 Toán B2 Anh TC
4 Văn TC Toán TC Toán B2
5
Lớp 10.5
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Sinh học Kĩ thuật Hóa học
2 Vật lý GDCD Tin học Toán Ngoại ngữ
3 Địa lí Địa lí Hóa học Lịch sử Vật lý
4 Văn học Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
5 Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn B2 Toán B2
2 Anh TC Văn B2 Toán B2 Anh B2
3 Toán TC Thể dục GDQP Văn TC
4 Thể dục Hóa TC Tin học
5
Lớp 10.6
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Kĩ thuật Địa lí Văn học Ngoại ngữ
2 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Toán Vật lý
3 Văn học Hóa học Lịch sử Toán Tin học
4 Văn học Địa lí Toán Vật lý GDCD
5 Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa TC Thể dục
2 Văn TC Anh TC Tin học Toán B2
3 Anh B2 GDQP Văn B2 Toán B2
4 Toán TC Thể dục Văn B2
5
Lớp 10.7
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ Địa lí Văn học
2 Kĩ thuật Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Văn học
3 Toán Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Sinh học
4 Toán Văn học Toán GDCD Tin học
5 Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2 Thể dục
2 Anh TC Thể dục GDQP Văn B2
3 Hóa TC Văn TC Toán TC Văn B2
4 Toán B2 Tin học Toán B2
5
Lớp 10.8
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Tin học Vật lý Toán
2 Hóa học Văn học Lịch sử Địa lí Toán
3 Ngoại ngữ GDCD Địa lí Ngoại ngữ Vật lý
4 Ngoại ngữ Hóa học Toán Kĩ thuật Sinh học
5 Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2 Toán B2
2 Thể dục Tin học Toán B2 GDQP
3 Thể dục Toán TC Văn B2 Anh TC
4 Hóa TC Văn TC Văn B2
5
Lớp 10.9
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ
2 Văn học Văn học GDCD Ngoại ngữ Toán
3 Sinh học Hóa học Toán Vật lý Toán
4 Kĩ thuật Vật lý Địa lí Tin học Hóa học
5 Địa lí
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Thể dục
2 Toán TC Hóa TC Toán B2 Anh TC
3 GDQP Văn B2 Văn TC Toán B2
4 Tin học Văn B2 Anh B2
5
Lớp 10.10
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Kĩ thuật Địa lí Sinh học
2 Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học Vật lý Ngoại ngữ
3 Văn học Hóa học Toán Toán Tin học
4 Văn học Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn học
5 GDCD
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC Tin học
2 Toán B2 GDQP Thể dục Văn B2
3 Toán B2 Toán TC Anh B2 Văn B2
4 Hóa TC Thể dục Anh TC
5
Lớp 10.11
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Địa lí Vật lý Văn học
2 Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
3 Toán Văn học Địa lí Kĩ thuật Hóa học
4 Toán Văn học GDCD Lịch sử Tin học
5 Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Văn B2
2 Hóa TC Anh B2 Văn TC Toán B2
3 Anh TC Thể dục Toán TC Toán B2
4 GDQP Văn B2 Thể dục
5
Lớp 10.12
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ GDCD Toán
2 Sinh học Kĩ thuật Hóa học Ngoại ngữ Toán
3 Vật lý Văn học Tin học Toán Văn học
4 Lịch sử Văn học Địa lí Địa lí Vật lý
5 Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Anh B2 GDQP
2 Thể dục Toán TC Văn TC Văn B2
3 Hóa TC Toán B2 Văn B2 Tin học
4 Anh TC Toán B2
5
Lớp 11.1
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Toán Anh TC Văn học
2 Vật lý Văn học Toán Tin học Toán
3 Ngoại ngữ Văn học Sinh học GDCD Toán
4 Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Văn học
5 Hóa học Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn B2
2 Lý TC Toán B2 Văn B2 Văn TC
3 Anh B2 Toán B2 Toán TC Thể dục
4 GDQP KTCN Hóa học Thể dục
5
Lớp 11.2
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Toán Văn học Tin học
2 Vật lý Văn học Sinh học Văn học Toán
3 Anh TC Hóa học Ngoại ngữ Toán Sinh học
4 Văn học Địa lí Ngoại ngữ GDCD Toán
5 Ngoại ngữ Lịch sử
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN
2 Thể dục Toán B2 Văn B2 Thể dục
3 Văn TC Toán B2 Văn B2 Hóa học
4 Lý TC GDQP Toán TC Anh B2
5
Lớp 11.3
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Toán Tin học Ngoại ngữ
2 Vật lý Văn học Lịch sử Ngoại ngữ Toán
3 Địa lí GDCD Toán Ngoại ngữ Toán
4 Anh TC Vật lý Hóa học Sinh học Văn học
5 Sinh học Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán TC
2 GDQP Thể dục KTCN Hóa học
3 Toán B2 Anh B2 Văn B2 Lý TC
4 Toán B2 Văn TC Văn B2 Thể dục
5
Lớp 11.4
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Sinh học Vật lý Toán
2 Anh TC Vật lý Tin học Toán Toán
3 GDCD Hóa học Ngoại ngữ Văn học Văn học
4 Địa lí Văn học Toán Ngoại ngữ Văn học
5 Ngoại ngữ Lịch sử
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý TC
2 Văn B2 Toán B2 KTCN GDQP
3 Văn B2 Toán B2 Thể dục Thể dục
4 Văn TC Anh B2 Hóa học Toán TC
5
Lớp 11.5
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Anh TC Địa lí Ngoại ngữ
2 Toán Vật lý Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
3 Toán Vật lý Toán Văn học Toán
4 Tin học Hóa học Sinh học Lịch sử
5 Văn học GDCD Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý TC
2 Văn B2 Toán TC Thể dục Toán B2
3 Văn B2 KTCN Anh B2 Toán B2
4 Thể dục Văn TC GDQP Hóa học
5
Lớp 11.6
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Tin học Ngoại ngữ Vật lý
2 Toán Văn học Anh TC Toán Ngoại ngữ
3 Văn học Văn học Toán Văn học Ngoại ngữ
4 Sinh học Hóa học Toán Địa lí Vật lý
5 Sinh học GDCD
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP
2 Lý TC Hóa học Toán TC Toán B2
3 Thể dục Văn B2 KTCN Anh B2
4 Thể dục Văn B2 Toán B2 Văn TC
5
Lớp 11.7
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDCD Sinh học Văn học Sinh học
2 Anh TC Lịch sử Toán Vật lý Văn học
3 Hóa học Văn học Toán Địa lí Toán
4 Vật lý Văn học Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
5 Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục
2 Toán B2 Văn TC GDQP KTCN
3 Lý TC Thể dục Toán B2 Văn B2
4 Hóa học Anh B2 Toán TC Văn B2
5
Lớp 11.8
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Lịch sử Ngoại ngữ Toán
2 Vật lý Địa lí Toán Vật lý Toán
3 Toán Văn học Sinh học Văn học Ngoại ngữ
4 GDCD Sinh học Anh TC Văn học Ngoại ngữ
5 Hóa học Tin học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn TC
2 Lý TC Toán B2 Văn B2 Toán TC
3 Thể dục Văn B2 GDQP Toán B2
4 Anh B2 Thể dục KTCN Hóa học
5
Lớp 11.9
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ Văn học Anh TC
2 Văn học Hóa học Địa lí Văn học Sinh học
3 Toán Vật lý Toán Ngoại ngữ Tin học
4 Lịch sử GDCD Toán Vật lý Ngoại ngữ
5 Văn học Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục
2 Toán TC KTCN Toán B2 Thể dục
3 Văn B2 Lý TC Toán B2 Hóa học
4 Văn B2 GDQP Văn TC Anh B2
5
Lớp 11.10
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Địa lí Toán Văn học
2 Lịch sử Sinh học Toán Toán Văn học
3 Anh TC Văn học GDCD Vật lý Ngoại ngữ
4 Toán Văn học Hóa học Tin học Sinh học
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN
2 GDQP Văn B2 Lý TC Văn TC
3 Toán B2 Văn B2 Thể dục Anh B2
4 Toán B2 Toán TC Thể dục Hóa học
5
Lớp 12.1
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Hóa TC KTCN Toán Văn học
2 Hóa học GDCD Hóa học Ngoại ngữ Văn TC Văn học
3 Toán Lịch sử Sinh học Vật lý Văn học Ngoại ngữ
4 Toán Lịch sử Toán Địa lí Sinh học Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa B2 Thể dục Anh B2 Toán B2 GDCD B2
2 Địa B2 Tin học Anh TC Toán B2 GDCD B2
3 Anh B2 Sử B2 GDQP Tin học Văn B2
4 Sử B2 Toán TC Thể dục Lý TC Văn B2
5
Lớp 12.2
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Hóa học KTCN Văn học Văn học
2 Ngoại ngữ Văn TC Toán Vật lý Lịch sử Văn học
3 Địa lí Sinh học Hóa TC Ngoại ngữ Vật lý Toán
4 Toán Sinh học GDCD Ngoại ngữ Lịch sử Toán
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử B2 Lý TC GDCD B2 Anh B2 Văn B2
2 Sử B2 Thể dục GDCD B2 Anh B2 Văn B2
3 Địa B2 Toán B2 Thể dục Tin học Tin học
4 Địa B2 Toán B2 Anh TC GDQP Toán TC
5
Lớp 12.3
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Toán Lịch sử Văn học GDCD
2 Hóa TC Hóa học Sinh học Văn học Sinh học Vật lý
3 Ngoại ngữ KTCN Lịch sử Văn học Ngoại ngữ Toán
4 Địa lí Hóa học Ngoại ngữ Toán Văn TC Toán
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Toán TC GDCD B2 Địa B2 Anh B2
2 Toán B2 Sử B2 GDCD B2 Địa B2 Anh B2
3 Sử B2 Anh TC Văn B2 Thể dục Lý TC
4 Tin học Toán B2 Văn B2 Thể dục GDQP
5
Lớp 12.4
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Toán Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
2 Hóa học Văn học Toán Toán Văn TC GDCD
3 KTCN Vật lý Sinh học Toán Lịch sử Hóa học
4 Sinh học Địa lí Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ Hóa TC
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Lý TC Hóa B2 Anh B2 Văn B2
2 Toán B2 Sinh B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
3 Toán B2 Lý B2 Sinh B2 GDQP Anh TC
4 Toán TC Thể dục Thể dục Tin học Tin học
5
Lớp 12.5
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Toán Toán Lịch sử Ngoại ngữ
2 GDCD Văn TC Sinh học Toán Sinh học Ngoại ngữ
3 Toán Hóa TC Hóa học KTCN Ngoại ngữ Văn học
4 Lịch sử Vật lý Hóa học Vật lý Địa lí Văn học
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2 Tin học Anh B2 Hóa B2 Sinh B2
2 Anh TC Lý TC Thể dục Hóa B2 Thể dục
3 Toán B2 Văn B2 Lý B2 Sinh B2 GDQP
4 Toán B2 Văn B2 Lý B2 Toán TC Tin học
5
Lớp 12.6
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa TC Hóa học GDCD Ngoại ngữ Toán
2 Lịch sử Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Toán
3 Sinh học Địa lí Toán Toán Văn học Vật lý
4 Văn học Văn TC Hóa học KTCN Văn học Vật lý
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Văn B2 Thể dục Hóa B2 Tin học
2 Lý B2 Văn B2 GDQP Hóa B2 Tin học
3 Sinh B2 Toán TC Toán B2 Anh B2 Thể dục
4 Sinh B2 Lý B2 Toán B2 Anh B2 Lý TC
5
Lớp 12.7
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Toán Ngoại ngữ Sinh học Toán
2 KTCN Lịch sử Hóa TC GDCD Vật lý Toán
3 Văn TC Vật lý Ngoại ngữ Lịch sử Toán Văn học
4 Hóa học Văn học Địa lí Ngoại ngữ Văn học
5 Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Văn B2 Anh B2 Lý B2 Hóa B2
2 Toán B2 Văn B2 Anh B2 Sinh B2 Hóa B2
3 Toán B2 GDQP Lý TC Tin học Tin học
4 Anh TC Toán TC Lý B2 Sinh B2 Thể dục
5
Lớp 12.8
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Sinh học Văn TC Vật lý Toán
2 Lịch sử Hóa học Toán Văn học Văn học Toán
3 Hóa học Văn học Hóa TC KTCN Ngoại ngữ Toán
4 GDCD Vật lý Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
5 Địa lí
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP Toán B2 Tin học Sinh B2 Thể dục
2 Toán TC Toán B2 Tin học Anh TC Sinh B2
3 Thể dục Anh B2 Hóa B2 Lý TC Văn B2
4 Lý B2 Anh B2 Hóa B2 Lý B2 Văn B2
5
Lớp 12.9
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn TC GDCD Toán Vật lý Sinh học
2 Hóa TC Hóa học Toán KTCN Ngoại ngữ Toán
3 Văn học Lịch sử Toán Địa lí Ngoại ngữ Văn học
4 Văn học Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý
5 Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học GDQP Sinh B2 Lý TC Thể dục
2 Anh B2 Lý B2 Sinh B2 Toán B2 Thể dục
3 Hóa B2 Tin học Anh B2 Toán B2 Văn B2
4 Toán TC Lý B2 Anh TC Hóa B2 Văn B2
5
Lớp 12.10
Có tác dụng từ ngày 20/12/2021
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt KTCN Hóa TC Vật lý Văn học Văn TC
2 GDCD Địa lí Toán Lịch sử Văn học Văn học
3 Toán Hóa học Ngoại ngữ Toán Sinh học Ngoại ngữ
4 Vật lý Lịch sử Hóa học Toán Sinh học Ngoại ngữ
5
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Sinh B2 Toán B2 GDQP Anh B2
2 Hóa B2 Văn B2 Toán B2 Tin học Anh B2
3 Lý B2 Văn B2 Hóa B2 Lý TC Thể dục
4 Anh TC Lý B2 Sinh B2 Toán TC Tin học
5

SỐ 8 HVN- 20-12-21-S-C.STKB – GUI HS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *