THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/01/2022

Trường THPT HUỲNH VĂN NGHỆ
Học kỳ 2
Năm học 2021-2022
Lớp 10.1
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Hóa học Ngoại ngữ Toán TC
2 Sinh hoạt Văn TC Kĩ thuật Ngoại ngữ Vật lý
3 GDCD Kĩ thuật Hóa học Lý TC Sinh học
4 Địa lí Văn học Toán Vật lý Lịch sử
5 Văn học Văn học Toán Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Thể dục GDQP Văn B2
2 Toán B2 Lý B2 Tin học Văn B2
3 Hóa B2 Thể dục Anh B2 Hóa B2
4 Tin học Anh TC Anh B2 Lý B2
5
Lớp 10.2
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Kĩ thuật Vật lý Toán TC
2 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ Văn học Toán
3 Ngoại ngữ Vật lý Lịch sử Văn học Lý TC
4 GDCD Hóa học Toán Lịch sử Hóa học
5 Văn học Văn TC Toán Kĩ thuật Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Tin học Lý B2 Anh B2
2 Lý B2 Thể dục Anh TC Thể dục
3 Hóa B2 Toán B2 Anh B2 Văn B2
4 Hóa B2 Toán B2 GDQP Văn B2
5
Lớp 10.3
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Sinh học Lịch sử Lịch sử
2 Sinh hoạt Lý TC Kĩ thuật Toán Toán
3 Vật lý Hóa học Ngoại ngữ Toán TC Toán
4 Ngoại ngữ Vật lý Kĩ thuật Địa lí Văn học
5 Ngoại ngữ GDCD Hóa học Văn học Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Lý B2 Tin học Tin học
2 Toán B2 GDQP Hóa B2 Hóa B2
3 Lý B2 Anh B2 Thể dục Văn B2
4 Thể dục Anh B2 Anh TC Văn B2
5
Lớp 10.4
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Toán TC Ngoại ngữ Toán
2 Sinh hoạt Vật lý Hóa học Vật lý Văn học
3 Văn học Lịch sử Địa lí Lịch sử Văn học
4 Lý TC GDCD Ngoại ngữ Toán Kĩ thuật
5 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Toán Kĩ thuật
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Thể dục Thể dục Toán B2
2 Tin học Anh B2 Tin học Toán B2
3 Lý B2 Anh B2 Hóa B2 Văn B2
4 Lý B2 GDQP Hóa B2 Văn B2
5
Lớp 10.5
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Ngoại ngữ Vật lý Hóa học
2 Sinh hoạt Văn TC Toán Toán Kĩ thuật
3 Văn học GDCD Toán Văn học Lịch sử
4 Ngoại ngữ Kĩ thuật Sinh học Văn học Lý TC
5 Ngoại ngữ Địa lí Hóa học Lịch sử Toán TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Lý B2 Hóa B2 Văn B2
2 Anh TC Lý B2 Hóa B2 Văn B2
3 GDQP Toán B2 Anh B2 Thể dục
4 Thể dục Toán B2 Anh B2 Tin học
5
Lớp 10.6
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Toán TC Ngoại ngữ Văn học
2 Sinh hoạt Văn học Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
3 Văn học Kĩ thuật Hóa học Vật lý Lịch sử
4 Toán Địa lí Hóa học Văn TC Toán
5 Vật lý Lý TC Kĩ thuật GDCD Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn B2 Tin học Lý B2 Toán B2
2 Văn B2 Thể dục Lý B2 Toán B2
3 Tin học Anh B2 Thể dục Hóa B2
4 GDQP Anh B2 Anh TC Hóa B2
5
Lớp 10.7
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Kĩ thuật Lịch sử Lý TC Văn học
3 Toán Văn TC Sinh học Văn học Hóa học
4 Ngoại ngữ Văn học Hóa học Vật lý Toán TC
5 Kĩ thuật Vật lý Ngoại ngữ Toán Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Toán B2 Thể dục Anh TC
2 Tin học Toán B2 Anh B2 Thể dục
3 Văn B2 GDQP Anh B2 Lý B2
4 Văn B2 Hóa B2 Tin học Lý B2
5
Lớp 10.8
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý GDCD Văn học Vật lý
2 Sinh hoạt Lịch sử Hóa học Văn học Toán TC
3 Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Kĩ thuật Toán
4 Văn TC Sinh học Lịch sử Kĩ thuật Toán
5 Văn học Hóa học Toán Lý TC Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC GDQP Văn B2 Thể dục
2 Hóa B2 Hóa B2 Văn B2 Lý B2
3 Anh B2 Lý B2 Toán B2 Tin học
4 Anh B2 Tin học Toán B2 Thể dục
5
Lớp 10.9
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý
2 Sinh hoạt Hóa học GDCD Ngoại ngữ Lý TC
3 Kĩ thuật Văn học Kĩ thuật Toán Toán TC
4 Văn TC Văn học Toán Văn học Toán
5 Hóa học Sinh học Lịch sử Lịch sử Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Anh B2 Văn B2 GDQP
2 Thể dục Anh B2 Văn B2 Hóa B2
3 Toán B2 Lý B2 Tin học Anh TC
4 Toán B2 Thể dục Lý B2 Tin học
5
Lớp 10.10
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Ngoại ngữ Toán Vật lý
2 Sinh hoạt Lý TC Lịch sử Toán TC Lịch sử
3 Toán Hóa học GDCD Văn học Vật lý
4 Toán Văn TC Kĩ thuật Văn học Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Hóa học Địa lí Kĩ thuật Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Anh B2 Thể dục Lý B2
2 Anh B2 Hóa B2 Toán B2 GDQP
3 Văn B2 Tin học Toán B2 Lý B2
4 Văn B2 Tin học Thể dục Hóa B2
5
Lớp 10.11
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Sinh học Kĩ thuật Lịch sử
2 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Địa lí Toán
3 Toán Văn học Lịch sử Ngoại ngữ Toán
4 Toán TC Hóa học GDCD Ngoại ngữ Văn TC
5 Văn học Lý TC Kĩ thuật Vật lý Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Văn B2 Tin học Hóa B2
2 Hóa B2 Văn B2 Thể dục Lý B2
3 Lý B2 Anh B2 Toán B2 GDQP
4 Tin học Anh B2 Toán B2 Anh TC
5
Lớp 10.12
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Toán TC Ngoại ngữ Văn học
2 Sinh hoạt Địa lí Hóa học Văn học Văn học
3 Toán Vật lý Kĩ thuật Lịch sử Vật lý
4 Kĩ thuật Hóa học Ngoại ngữ Toán Toán
5 GDCD Sinh học Ngoại ngữ Lý TC Lịch sử
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Anh TC Hóa B2 Thể dục
2 Lý B2 Tin học Thể dục Anh B2
3 Tin học Văn B2 Toán B2 Anh B2
4 Hóa B2 Văn B2 Toán B2 GDQP
5
Lớp 11.1
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Tin học GDCD Hóa học
2 Sinh hoạt Anh TC Lịch sử Toán TC Toán
3 Văn học Hóa học Hóa TC Toán Toán
4 Văn học Sinh học Ngoại ngữ Văn TC Vật lý
5 Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Văn học Tin học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa B2 GDQP Thể dục Toán B2
2 Địa B2 Sử B2 KTCN Toán B2
3 Sử B2 Văn B2 Anh B2 KTCN
4 GDCD B2 Văn B2 Anh B2 Thể dục
5
Lớp 11.2
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Toán TC Tin học Anh TC
2 Sinh hoạt Hóa học Tin học Văn học Hóa học
3 Vật lý Hóa TC Toán Vật lý Ngoại ngữ
4 Toán Địa lí Ngoại ngữ Toán Văn học
5 GDCD Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Sử B2 Sử B2 GDQP
2 Toán B2 KTCN GDCD B2 Thể dục
3 KTCN Địa B2 Anh B2 Văn B2
4 Thể dục Địa B2 Anh B2 Văn B2
5
Lớp 11.3
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Ngoại ngữ Vật lý Toán
2 Sinh hoạt Sinh học Hóa học Tin học Toán TC
3 Anh TC Địa lí Hóa TC Ngoại ngữ Hóa học
4 GDCD Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn TC
5 Tin học Lịch sử Toán Văn học Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2 KTCN KTCN Thể dục
2 Anh B2 Thể dục Hóa B2 GDQP
3 Hóa B2 Lý B2 Văn B2 Toán B2
4 Sinh B2 Lý B2 Văn B2 Toán B2
5
Lớp 11.4
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Lịch sử Văn học Hóa học
2 Sinh hoạt Địa lí GDCD Văn TC Sinh học
3 Vật lý Vật lý Tin học Tin học Ngoại ngữ
4 Anh TC Văn học Toán Toán Ngoại ngữ
5 Toán Văn học Hóa TC Ngoại ngữ Toán TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Sinh B2 Lý B2 Văn B2
2 KTCN Lý B2 KTCN Văn B2
3 Toán B2 Hóa B2 Anh B2 Hóa B2
4 Toán B2 Thể dục Anh B2 GDQP
5
Lớp 11.5
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Hóa học Địa lí Toán
2 Sinh hoạt Hóa học Toán TC GDCD Anh TC
3 Vật lý Văn TC Ngoại ngữ Văn học Văn học
4 Tin học Lịch sử Hóa TC Toán Sinh học
5 Vật lý Ngoại ngữ Tin học Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN Thể dục Anh B2 Hóa B2
2 Lý B2 Hóa B2 Anh B2 Lý B2
3 Toán B2 KTCN Thể dục Văn B2
4 Toán B2 Sinh B2 GDQP Văn B2
5
Lớp 11.6
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Hóa TC Toán TC Sinh học
2 Sinh hoạt Hóa học Toán Ngoại ngữ Văn học
3 Toán Văn học Toán Vật lý Vật lý
4 Văn học GDCD Tin học Lịch sử Ngoại ngữ
5 Anh TC Văn TC Địa lí Tin học Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Lý B2 Sinh B2 Lý B2
2 Hóa B2 Thể dục GDQP KTCN
3 Văn B2 Anh B2 Toán B2 Thể dục
4 Văn B2 Anh B2 Toán B2 KTCN
5
Lớp 11.7
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Hóa học Ngoại ngữ Toán
2 Sinh hoạt Lịch sử Hóa TC Văn học Vật lý
3 Tin học Sinh học Anh TC Văn học Hóa học
4 Ngoại ngữ Văn học Toán GDCD Tin học
5 Toán TC Văn TC Toán Ngoại ngữ Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Anh B2 KTCN Toán B2
2 Hóa B2 Anh B2 Lý B2 Toán B2
3 Văn B2 Sinh B2 Lý B2 GDQP
4 Văn B2 KTCN Thể dục Thể dục
5
Lớp 11.8
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Hóa học Văn học Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Vật lý Sinh học Vật lý Tin học
3 Văn học GDCD Toán Văn TC Tin học
4 Địa lí Văn học Ngoại ngữ Toán Toán TC
5 Anh TC Hóa TC Ngoại ngữ Toán Hóa học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Toán B2 Anh B2 Văn B2
2 Sinh B2 Toán B2 Anh B2 Văn B2
3 KTCN Thể dục GDQP Thể dục
4 Hóa B2 Hóa B2 KTCN Lý B2
5
Lớp 11.9
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học Lịch sử Toán Văn học
2 Sinh hoạt GDCD Địa lí Vật lý Tin học
3 Anh TC Hóa học Hóa TC Tin học Hóa học
4 Văn học Văn học Toán Vật lý Ngoại ngữ
5 Toán TC Văn TC Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh B2 Lý B2 GDQP Anh B2
2 Lý B2 KTCN Hóa B2 Anh B2
3 Toán B2 Thể dục Thể dục Văn B2
4 Toán B2 KTCN Hóa B2 Văn B2
5
Lớp 11.10
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Hóa TC Văn học Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Hóa học Toán Toán TC Toán
3 Văn học Hóa học Anh TC Ngoại ngữ Toán
4 Văn TC Sinh học Tin học Ngoại ngữ Vật lý
5 Địa lí Văn học Lịch sử Tin học Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP Thể dục Hóa B2 KTCN
2 KTCN Sinh B2 Lý B2 Lý B2
3 Anh B2 Toán B2 Hóa B2 Văn B2
4 Anh B2 Toán B2 Thể dục Văn B2
5
Lớp 12.1
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTCN Địa lí Toán Văn học
2 Sinh hoạt Văn học Tin học Toán TC Văn học
3 Văn TC Vật lý Lịch sử KTCN Ngoại ngữ
4 Toán Hóa học Ngoại ngữ Vật lý Hóa học
5 Toán GDCD Ngoại ngữ Địa lí Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sử B2 Văn B2 Anh B2 Thể dục
2 Sử B2 Văn B2 Anh B2 GDCD B2
3 Toán B2 Anh TC Địa B2 GDCD B2
4 Toán B2 GDQP Địa B2 Thể dục
5
Lớp 12.2
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTCN GDCD Địa lí Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Vật lý Toán TC Toán Ngoại ngữ
3 Lịch sử KTCN Toán Tin học Văn học
4 Văn học Ngoại ngữ Địa lí Văn TC Hóa học
5 Văn học Hóa học Sinh học Vật lý Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Anh B2 GDCD B2 Thể dục
2 GDCD B2 Anh B2 Sử B2 Thể dục
3 Địa B2 Toán B2 GDQP Văn B2
4 Địa B2 Toán B2 Sử B2 Văn B2
5
Lớp 12.3
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Toán Văn TC Toán
2 Sinh hoạt KTCN Toán Tin học Hóa học
3 Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ GDCD Văn học
4 Hóa học Địa lí Ngoại ngữ Văn học Văn học
5 KTCN Sinh học Toán TC Vật lý Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa B2 Văn B2 GDCD B2 Thể dục
2 Địa B2 Văn B2 GDCD B2 Anh B2
3 Thể dục Toán B2 Sử B2 Anh B2
4 Sử B2 Toán B2 Anh TC GDQP
5
Lớp 12.4
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán GDCD Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Văn TC Toán Vật lý Văn học
3 KTCN Vật lý Ngoại ngữ Toán TC Văn học
4 KTCN Hóa học Lịch sử Toán Ngoại ngữ
5 Tin học Địa lí Sinh học Địa lí Hóa học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP Hóa B2 Hóa B2 Toán B2
2 Lý B2 Anh TC Lý B2 Toán B2
3 Anh B2 Thể dục Sinh B2 Văn B2
4 Anh B2 Thể dục Sinh B2 Văn B2
5
Lớp 12.5
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán TC Toán Văn học
2 Sinh hoạt Văn TC Địa lí Địa lí Văn học
3 Toán Hóa học GDCD KTCN Ngoại ngữ
4 Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Tin học Ngoại ngữ
5 Lịch sử Vật lý Toán KTCN Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán B2 Sinh B2 Văn B2
2 Sinh B2 Toán B2 Thể dục Văn B2
3 GDQP Lý B2 Hóa B2 Anh B2
4 Anh TC Lý B2 Hóa B2 Anh B2
5
Lớp 12.6
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Sinh học Vật lý Văn học
2 Sinh hoạt Địa lí Toán Lịch sử Văn học
3 Địa lí KTCN Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
4 Hóa học Vật lý GDCD Ngoại ngữ Toán
5 KTCN Văn học Tin học Văn TC Toán TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh B2 Lý B2 Anh B2 Hóa B2
2 Sinh B2 Anh TC Anh B2 GDQP
3 Toán B2 Văn B2 Thể dục Hóa B2
4 Toán B2 Văn B2 Lý B2 Thể dục
5
Lớp 12.7
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán TC Lịch sử Tin học
2 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ KTCN Sinh học
3 GDCD Văn TC Địa lí Địa lí Vật lý
4 Toán Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn học
5 Toán KTCN Hóa học Ngoại ngữ Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh B2 Lý B2 Thể dục Sinh B2
2 Thể dục GDQP Anh B2 Toán B2
3 Hóa B2 Văn B2 Anh B2 Toán B2
4 Hóa B2 Văn B2 Lý B2 Anh TC
5
Lớp 12.8
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Ngoại ngữ KTCN Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Văn học Toán GDCD Ngoại ngữ
3 Toán TC Lịch sử Toán Vật lý Toán
4 Hóa học KTCN Địa lí Địa lí Sinh học
5 Hóa học Vật lý Tin học Văn học Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn B2 Toán B2 Hóa B2 Lý B2
2 Văn B2 Toán B2 Sinh B2 Thể dục
3 Sinh B2 Hóa B2 Anh B2 GDQP
4 Lý B2 Thể dục Anh B2 Anh TC
5
Lớp 12.9
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Ngoại ngữ Văn TC Vật lý
2 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ
3 Hóa học Văn học Tin học Văn học Toán
4 Toán TC KTCN Sinh học GDCD Toán
5 Địa lí KTCN Địa lí Toán Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Toán B2 Lý B2 GDQP
2 Thể dục Toán B2 Thể dục Sinh B2
3 Sinh B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
4 Lý B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
5
Lớp 12.10
Có tác dụng từ ngày 17/01/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ KTCN Toán
2 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ KTCN Lịch sử
3 Toán Ngoại ngữ Toán TC Địa lí Văn học
4 Văn học Vật lý Hóa học Tin học Văn học
5 Địa lí Văn TC GDCD Vật lý Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Hóa B2 GDQP Văn B2
2 Anh TC Hóa B2 Sinh B2 Văn B2
3 Thể dục Anh B2 Toán B2 Thể dục
4 Lý B2 Anh B2 Toán B2 Sinh B2
5

SỐ 9B HVN- 17-01-22-SANG-CHIEU .STKB -GUI GV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *