THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/02/2022

Trường THPT HUỲNH VĂN NGHỆ
Học kỳ 2
Năm học 2021-2022
Lớp 10.1
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Kĩ thuật Ngoại ngữ Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Địa lí Sinh học Ngoại ngữ Kĩ thuật
3 GDCD Kĩ thuật Toán TC Lý TC Vật lý
4 Văn học Văn học Toán Toán Lịch sử
5 Kĩ thuật Văn học Lịch sử Toán Văn TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Hóa B2 Anh B2 Tin học
2 Toán B2 Hóa B2 Anh B2 Lý B2
3 Thể dục Anh TC Văn B2 GDQP
4 Thể dục Lý B2 Văn B2 Tin học
5
Lớp 10.2
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học Địa lí Toán TC Kĩ thuật
2 Sinh hoạt Văn TC Ngoại ngữ Văn học Vật lý
3 Văn học Kĩ thuật Lịch sử Văn học Hóa học
4 GDCD Hóa học Toán Lịch sử Ngoại ngữ
5 Toán Lý TC Toán Vật lý Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Tin học Lý B2 Thể dục
2 GDQP Thể dục Anh B2 Lý B2
3 Hóa B2 Toán B2 Anh B2 Văn B2
4 Hóa B2 Toán B2 Tin học Văn B2
5
Lớp 10.3
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học Kĩ thuật Vật lý Vật lý
2 Sinh hoạt GDCD Kĩ thuật Toán Toán
3 Hóa học Lý TC Toán TC Ngoại ngữ Toán
4 Ngoại ngữ Văn TC Lịch sử Địa lí Văn học
5 Ngoại ngữ Văn học Hóa học Lịch sử Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Thể dục Tin học Hóa B2
2 Toán B2 Lý B2 Lý B2 Tin học
3 Anh TC Anh B2 Thể dục Văn B2
4 GDQP Anh B2 Hóa B2 Văn B2
5
Lớp 10.4
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Toán TC Ngoại ngữ Toán
2 Sinh hoạt Vật lý Lịch sử Vật lý Văn học
3 Văn học Hóa học Địa lí Lịch sử Văn học
4 Sinh học GDCD Ngoại ngữ Toán Kĩ thuật
5 Lý TC Hóa học Ngoại ngữ Toán Kĩ thuật
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Thể dục Thể dục Toán B2
2 Tin học Anh B2 Lý B2 Toán B2
3 Lý B2 Anh B2 Hóa B2 Văn B2
4 Tin học GDQP Hóa B2 Văn B2
5
Lớp 10.5
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Ngoại ngữ GDCD Lịch sử
2 Sinh hoạt Văn TC Toán Toán TC Kĩ thuật
3 Văn học Địa lí Toán Văn học Lịch sử
4 Ngoại ngữ Kĩ thuật Sinh học Văn học Toán
5 Ngoại ngữ Hóa học Hóa học Lý TC Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Tin học Hóa B2 Văn B2
2 Anh TC Lý B2 Hóa B2 Văn B2
3 GDQP Toán B2 Anh B2 Tin học
4 Thể dục Toán B2 Anh B2 Thể dục
5
Lớp 10.6
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ Văn học
2 Sinh hoạt Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
3 Vật lý Lịch sử Sinh học Toán TC Kĩ thuật
4 Văn học Vật lý Toán Văn TC Toán
5 Văn học Lý TC Kĩ thuật GDCD Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn B2 GDQP Lý B2 Toán B2
2 Văn B2 Thể dục Thể dục Toán B2
3 Tin học Anh B2 Tin học Hóa B2
4 Lý B2 Anh B2 Anh TC Hóa B2
5
Lớp 10.7
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Lịch sử Địa lí Toán TC
2 Sinh hoạt Sinh học Kĩ thuật Vật lý Văn học
3 Toán Văn học Kĩ thuật Văn TC Lý TC
4 Toán Văn học Kĩ thuật Kĩ thuật Ngoại ngữ
5 Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán B2 Anh B2 Hóa B2
2 Tin học Toán B2 Anh B2 Anh TC
3 Văn B2 GDQP Lý B2 Hóa B2
4 Văn B2 Thể dục Tin học Lý B2
5
Lớp 10.8
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC GDCD Văn học Lịch sử
2 Sinh hoạt Văn học Toán TC Văn học Lịch sử
3 Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Kĩ thuật Toán
4 Lý TC Vật lý Sinh học Vật lý Kĩ thuật
5 Ngoại ngữ Địa lí Kĩ thuật Kĩ thuật Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Lý B2 Văn B2 GDQP
2 Hóa B2 Tin học Văn B2 Anh TC
3 Anh B2 Tin học Toán B2 Lý B2
4 Anh B2 Hóa B2 Toán B2 Thể dục
5
Lớp 10.9
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý
2 Sinh hoạt Kĩ thuật GDCD Ngoại ngữ Lý TC
3 Toán Văn học Kĩ thuật Vật lý Hóa học
4 Văn TC Văn học Toán Toán Lịch sử
5 Hóa học Sinh học Toán TC Văn học Lịch sử
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDQP Anh TC Văn B2 Hóa B2
2 Lý B2 Anh B2 Văn B2 Lý B2
3 Toán B2 Thể dục Tin học Anh B2
4 Toán B2 Hóa B2 Thể dục Tin học
5
Lớp 10.10
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Ngoại ngữ Địa lí Vật lý
2 Sinh hoạt Lý TC Toán Toán TC Vật lý
3 Kĩ thuật GDCD Ngoại ngữ Hóa học Kĩ thuật
4 Toán Kĩ thuật Hóa học Hóa học Văn học
5 Ngoại ngữ Kĩ thuật Hóa học Toán Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Hóa B2 Hóa B2 Anh TC
2 Anh B2 GDQP Hóa B2 Thể dục
3 Văn B2 Lý B2 Toán B2 Tin học
4 Văn B2 Tin học Toán B2 Lý B2
5
Lớp 10.11
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Kĩ thuật Sinh học Kĩ thuật Kĩ thuật
2 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Vật lý Hóa học
3 Toán TC Văn học Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử
4 Hóa học Lịch sử GDCD Ngoại ngữ Văn TC
5 Văn học Lý TC Toán Vật lý Kĩ thuật
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Văn B2 Tin học Tin học
2 Thể dục Văn B2 Thể dục GDQP
3 Lý B2 Anh B2 Toán B2 Hóa B2
4 Lý B2 Anh B2 Toán B2 Hóa B2
5
Lớp 10.12
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Hóa học Toán TC Văn học
2 Sinh hoạt Kĩ thuật Lịch sử Kĩ thuật Văn học
3 Toán Vật lý Hóa học Địa lí Vật lý
4 Kĩ thuật Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lý TC
5 GDCD Sinh học Ngoại ngữ Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Lý B2 Anh TC Lý B2
2 Hóa B2 Tin học Tin học Anh B2
3 Thể dục Văn B2 Toán B2 Anh B2
4 Thể dục Văn B2 Toán B2 GDQP
5
Lớp 11.1
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Hóa học Toán TC GDQP
2 Sinh hoạt Anh TC Sinh học Toán Toán
3 Hóa học Văn học Hóa TC Tin học Toán
4 Vật lý Địa lí Ngoại ngữ Văn học Lịch sử
5 Văn TC GDCD Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa B2 Văn B2 Tin học Toán B2
2 Địa B2 Văn B2 KTCN Toán B2
3 Sử B2 Thể dục Anh B2 KTCN
4 GDCD B2 Sử B2 Anh B2 Thể dục
5
Lớp 11.2
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Toán Ngoại ngữ Anh TC
2 Sinh hoạt Hóa học Địa lí Văn học Vật lý
3 Văn TC GDCD Sinh học Văn học Văn học
4 GDQP Toán Ngoại ngữ Toán Hóa TC
5 Tin học Toán TC Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán B2 Địa B2 KTCN Tin học
2 Toán B2 Địa B2 Sử B2 Thể dục
3 GDCD B2 Sử B2 Anh B2 Văn B2
4 Thể dục KTCN Anh B2 Văn B2
5
Lớp 11.3
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Hóa học Toán TC Văn TC
2 Sinh hoạt Vật lý Ngoại ngữ GDQP Anh TC
3 Hóa TC Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn học
4 Tin học Sinh học Toán Ngoại ngữ Văn học
5 Địa lí Lịch sử Hóa học Văn học Toán
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh B2 Lý B2 KTCN Thể dục
2 Anh B2 Hóa B2 Thể dục Tin học
3 KTCN Lý B2 Văn B2 Toán B2
4 Sinh B2 Hóa B2 Văn B2 Toán B2
5
Lớp 11.4
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lý Lịch sử Văn học Toán
2 Sinh hoạt Địa lí Hóa TC Toán Văn TC
3 Anh TC GDQP Sinh học Hóa học Ngoại ngữ
4 Hóa học Văn học GDCD Tin học Ngoại ngữ
5 Vật lý Văn học Toán Ngoại ngữ Toán TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Thể dục Hóa B2 Văn B2
2 KTCN Tin học Hóa B2 Văn B2
3 Toán B2 KTCN Anh B2 Sinh B2
4 Toán B2 Lý B2 Anh B2 Thể dục
5
Lớp 11.5
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Địa lí Hóa học Tin học
2 Sinh hoạt Hóa học Lịch sử Văn học Vật lý
3 Toán TC Ngoại ngữ GDCD Văn học Anh TC
4 Ngoại ngữ GDQP Hóa TC Toán Văn học
5 Ngoại ngữ Sinh học Toán Toán Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 KTCN Anh B2 Văn B2
2 Sinh B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
3 Toán B2 Hóa B2 Tin học Thể dục
4 Toán B2 Lý B2 Thể dục KTCN
5
Lớp 11.6
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Sinh học GDCD Văn TC
2 Sinh hoạt Vật lý Toán Anh TC Văn học
3 Toán Hóa TC Toán GDQP Văn học
4 Ngoại ngữ Vật lý Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ
5 Toán TC Hóa học Địa lí Tin học Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN Anh B2 Thể dục KTCN
2 Thể dục Anh B2 Lý B2 Hóa B2
3 Văn B2 Lý B2 Toán B2 Hóa B2
4 Văn B2 Tin học Toán B2 Sinh B2
5
Lớp 11.7
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử Toán TC
2 Sinh hoạt GDQP Hóa học Văn học Toán
3 Vật lý Sinh học Ngoại ngữ Văn học Tin học
4 Hóa TC Văn học Toán GDCD Hóa học
5 Anh TC Vật lý Toán Ngoại ngữ Văn TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KTCN Tin học Sinh B2 Toán B2
2 Hóa B2 Thể dục KTCN Toán B2
3 Văn B2 Anh B2 Thể dục Lý B2
4 Văn B2 Anh B2 Hóa B2 Lý B2
5
Lớp 11.8
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Toán TC GDQP Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Vật lý Hóa TC GDCD Anh TC
3 Toán Hóa học Địa lí Toán Hóa học
4 Vật lý Văn học Ngoại ngữ Toán Tin học
5 Sinh học Văn học Ngoại ngữ Văn học Văn TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Toán B2 Anh B2 Văn B2
2 Hóa B2 Toán B2 Anh B2 Văn B2
3 Thể dục Tin học Sinh B2 Lý B2
4 KTCN Thể dục KTCN Lý B2
5
Lớp 11.9
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Hóa TC Tin học Văn học
2 Sinh hoạt Sinh học GDCD Toán GDQP
3 Địa lí Hóa học Lịch sử Toán TC Ngoại ngữ
4 Vật lý Văn học Toán Anh TC Ngoại ngữ
5 Vật lý Văn TC Toán Ngoại ngữ Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh B2 Thể dục Tin học Anh B2
2 KTCN Lý B2 Thể dục Anh B2
3 Toán B2 KTCN Hóa B2 Văn B2
4 Toán B2 Lý B2 Hóa B2 Văn B2
5
Lớp 11.10
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDQP Sinh học Toán Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Hóa học Toán TC Ngoại ngữ Toán
3 Anh TC Văn học Ngoại ngữ Vật lý Toán
4 Văn học Văn TC Hóa học Tin học Vật lý
5 Văn học Địa lí Lịch sử GDCD Hóa TC
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Hóa B2 Toán B2 Lý B2
2 Lý B2 Thể dục Toán B2 Thể dục
3 Anh B2 Hóa B2 KTCN Văn B2
4 Anh B2 KTCN Sinh B2 Văn B2
5
Lớp 12.1
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Lịch sử Văn học Văn học
2 Sinh hoạt GDCD GDQP Toán TC Văn học
3 KTCN Vật lý Hóa học Toán Ngoại ngữ
4 Toán Địa lí Ngoại ngữ KTCN Vật lý
5 Toán Văn TC Ngoại ngữ Địa lí Sinh học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Văn B2 Anh B2 Thể dục
2 GDCD B2 Văn B2 Anh B2 GDCD B2
3 Toán B2 Tin học Địa B2 Sử B2
4 Toán B2 Anh TC Địa B2 Sử B2
5
Lớp 12.2
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí GDCD Vật lý Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Địa lí Toán TC Hóa học Ngoại ngữ
3 KTCN Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Vật lý
4 KTCN Toán GDQP Văn học Văn TC
5 Hóa học Toán Sinh học Toán Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD B2 Anh B2 Thể dục GDCD B2
2 Sử B2 Anh B2 Thể dục Anh TC
3 Tin học Toán B2 Địa B2 Văn B2
4 Sử B2 Toán B2 Địa B2 Văn B2
5
Lớp 12.3
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học GDQP Văn TC Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Sinh học Toán KTCN Toán
3 Ngoại ngữ Văn học Toán GDCD Văn học
4 Ngoại ngữ Hóa học Địa lí Vật lý Văn học
5 Toán TC KTCN Địa lí Vật lý Lịch sử
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD B2 Văn B2 Anh TC Thể dục
2 GDCD B2 Văn B2 Tin học Thể dục
3 Địa B2 Toán B2 Sử B2 Anh B2
4 Địa B2 Toán B2 Sử B2 Anh B2
5
Lớp 12.4
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán Toán TC Văn TC
2 Sinh hoạt Văn học Toán Toán Văn học
3 Hóa học Địa lí Hóa học KTCN GDQP
4 KTCN Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ Vật lý
5 Địa lí GDCD Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Anh TC Toán B2 Hóa B2
2 Lý B2 Lý B2 Toán B2 Hóa B2
3 Anh B2 Thể dục Sinh B2 Văn B2
4 Anh B2 Thể dục Sinh B2 Văn B2
5
Lớp 12.5
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán TC Toán Văn học
2 Sinh hoạt Văn TC Địa lí Toán Văn học
3 Ngoại ngữ Sinh học Toán Lịch sử Ngoại ngữ
4 Địa lí GDCD Hóa học KTCN Ngoại ngữ
5 KTCN Vật lý Hóa học Vật lý GDQP
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục Toán B2 Lý B2 Văn B2
2 Anh TC Toán B2 Thể dục Văn B2
3 Sinh B2 Hóa B2 Tin học Anh B2
4 Sinh B2 Hóa B2 Lý B2 Anh B2
5
Lớp 12.6
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn TC Hóa học KTCN Văn học
2 Sinh hoạt Văn học Hóa học Địa lí Văn học
3 Hóa học KTCN Ngoại ngữ Toán TC Ngoại ngữ
4 Toán Lịch sử Địa lí Vật lý Hóa học
5 GDCD Sinh học GDQP Ngoại ngữ Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lý B2 Lý B2 Anh B2 Toán B2
2 Hóa B2 Hóa B2 Anh B2 Toán B2
3 Thể dục Văn B2 Thể dục Hóa B2
4 Anh TC Văn B2 Tin học Hóa B2
5
Lớp 12.7
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Toán TC Toán Vật lý
2 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ KTCN Vật lý
3 GDCD Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ Sinh học
4 Toán KTCN Địa lí Ngoại ngữ Văn học
5 Toán GDQP Hóa học Văn TC Văn học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa B2 Lý B2 Hóa B2 Sinh B2
2 Thể dục Lý B2 Anh B2 Sinh B2
3 Anh TC Văn B2 Anh B2 Toán B2
4 Tin học Văn B2 Thể dục Toán B2
5
Lớp 12.8
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTCN Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Văn học Toán GDCD Ngoại ngữ
3 Sinh học Văn học GDQP Địa lí Toán
4 Văn TC Vật lý Hóa học Địa lí Toán TC
5 Văn học Hóa học Toán KTCN Vật lý
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn B2 Toán B2 Sinh B2 Anh TC
2 Văn B2 Toán B2 Sinh B2 Tin học
3 Hóa B2 Thể dục Anh B2 Lý B2
4 Hóa B2 Thể dục Anh B2 Lý B2
5
Lớp 12.9
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Toán Vật lý
2 Sinh hoạt Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ
3 Văn TC KTCN GDCD Vật lý Toán
4 Toán TC KTCN Sinh học GDQP Toán
5 Địa lí Văn học Địa lí Hóa học Hóa học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Toán B2 Thể dục Hóa B2
2 Lý B2 Toán B2 Tin học Thể dục
3 Lý B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
4 Hóa B2 Hóa B2 Anh B2 Văn B2
5
Lớp 12.10
Có tác dụng từ ngày 28/02/2022
Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTCN Ngoại ngữ KTCN Toán
2 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ Toán Toán
3 Vật lý Văn TC Toán TC Vật lý Văn học
4 Địa lí Sinh học Hóa học Lịch sử Văn học
5 GDQP Ngoại ngữ GDCD Địa lí Hóa học
Buổi chiều
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Sinh B2 Tin học Văn B2
2 Lý B2 Sinh B2 Hóa B2 Văn B2
3 Hóa B2 Anh B2 Toán B2 Thể dục
4 Lý B2 Anh B2 Toán B2 Thể dục
5

SỐ 11B HVN- 28-02-22-SANG-CHIEU .STKB – HS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *