THÔNG BÁO ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 TẠI HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

THÔNG BÁO ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

TẠI HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

TT Số báo danh Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
(Tỉnh hoặc Thành phố)
NV1 NV2 Chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 4 Điểm Ưu tiên, KK Ghi chú
Ưu tiên gì?
Hội
đồng
Phòng
thi
Văn Anh Toán Tổng điểm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 140001 ĐẶNG THANH AN Nam 01/05/2007 Bình Dương 14 17 27 01 6.00 3.60 5.25 14.85
2 140002 HOÀNG THÁI AN Nam 29/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 5.75 6.80 5.75 18.30
3 140003 NGÔ THÀNH AN Nam 05/10/2007 Bình Dương 14 15 27 01 6.00 4.60 6.75 17.35
4 140004 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG AN Nam 11/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 8.25 2.90 6.75 17.90
5 140005 PHẠM NGỌC THÁI AN Nữ 08/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 6.50 1.80 3.75 12.05
6 140006 TRƯƠNG NGỌC MỸ AN Nữ 07/11/2007 Bình Dương 14 15 27 01 4.50 1.20 2.50 8.20
7 140007 ĐẶNG THỊ KIM ÂN Nữ 07/08/2007 Bình Dương 14 15 27 01 8.00 5.00 4.25 17.25
8 140008 HOÀNG KHÁNH ÂN Nam 31/03/2007 Bình Dương 14 16 1.0 DT Tày 27 01 8.25 6.00 6.00 21.25
9 140009 NGUYỄN NGỌC GIA ÂN Nữ 29/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 6.75 5.40 3.25 15.40
10 140010 BÙI TUẤN ANH Nam 03/03/2007 Thanh Hóa 14 17 27 01 6.25 1.50 7.25 15.00
11 140011 CAO LÊ TUẤN ANH Nam 24/07/2007 Thanh Hóa 14 13 27 01 7.75 5.80 6.75 20.30
12 140012 ĐINH THỊ NGỌC ANH Nữ 17/01/2007 Ninh Bình 14 16 1.0 DT Mường 27 01 6.25 2.20 2.75 12.20
13 140013 ĐỖ ĐÔNG ANH Nam 16/11/2007 Bình Dương 14 16 27 01 6.50 6.50 7.75 20.75
14 140014 ĐOÀN PHI ANH Nữ 14/10/2007 Bình Dương 14 17 27 01 4.25 2.90 1.50 8.65
15 140015 DƯƠNG NGỌC BẢO ANH Nữ 13/10/2007 Bình Dương 14 16 27 01 8.00 5.80 7.75 21.55
16 140016 HỒ ĐỨC ANH Nam 11/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 01 6.25 5.10 7.75 19.10
17 140017 HỒ THỊ LINH ANH Nữ 29/06/2007 Thanh Hóa 14 17 1.0 DT Cao Lan 27 01 6.75 4.50 7.75 20.00
18 140018 HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 19/08/2007 Bình Dương 14 17 27 01 7.50 5.10 5.25 17.85
19 140019 HOÀNG VĂN MƯỜI ANH Nam 04/09/2007 Bình Dương 14 16 27 01 6.25 3.40 2.50 12.15
20 140020 HOÀNG VŨ TUẤN ANH Nam 01/05/2007 Nghệ An 14 13 27 01 6.25 2.10 5.50 13.85
21 140021 KHƯƠNG THỊ LAN ANH Nữ 27/02/2007 Thanh Hóa 14 16 27 01 7.25 5.70 6.75 19.70
22 140022 LÊ HUỲNH NGỌC ANH Nữ 01/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 01 5.75 3.00 3.75 12.50
23 140023 LÊ THỊ DIỆU ANH Nữ 28/12/2006 Bình Dương 14 13 27 01 4.50 4.80 1.75 11.05
24 140024 LÊ THỊ VÂN ANH Nữ 30/09/2007 Nghệ An 14 13 27 01 7.25 2.20 2.00 11.45
25 140025 LÊ VŨ HOÀNG ANH Nữ 26/06/2007 Bình Dương 14 15 27 02 7.75 3.70 3.50 14.95
26 140026 LƯU NGUYỄN HẢI ANH Nữ 03/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 02 8.25 6.90 7.75 22.90
27 140027 LƯU NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 03/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 02 7.50 4.50 7.75 19.75
28 140028 NGUYỄN HUỲNH MAI ANH Nữ 15/10/2007 Đồng Nai 14 16 27 02 6.25 5.20 6.75 18.20
29 140029 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 24/10/2007 Quảng Ninh 14 16 27 02 8.25 3.70 3.25 15.20
30 140030 NGUYỄN QUỐC MINH ANH Nữ 06/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 02 5.75 2.70 4.75 13.20
31 140031 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 01/01/2007 Thái Bình 14 16 27 02 5.50 3.20 2.00 10.70
32 140032 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ 30/01/2007 Thanh Hóa 14 16 27 02 7.50 6.70 8.50 22.70
33 140033 NGUYỄN TIẾN ANH Nam 28/05/2007 Nam Định 14 16 27 02 4.00 1.60 3.25 8.85
34 140034 NGUYỄN TRẦN LAN ANH Nữ 23/10/2007 Nam Định 14 16 27 02 6.75 4.10 4.00 14.85
35 140035 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 01/01/2007 Thanh Hóa 14 15 27 02 7.50 3.10 6.50 17.10
36 140036 PHẠM ĐỨC HOÀI ANH Nam 27/11/2007 Bình Dương 14 15 27 02 7.00 4.50 6.25 17.75
37 140037 PHẠM MAI ANH Nữ 27/10/2007 Vũng Tàu 14 15 27 02 6.75 4.50 5.25 16.50
38 140038 PHẠM MINH QUỲNH ANH Nữ 14/04/2007 Bình Dương 14 16 1.0 CCTA bậc 2 27 02 7.00 7.40 5.25 20.65
39 140039 PHẠM MỘC PHƯƠNG ANH Nữ 05/05/2007 Ninh Thuận 14 15 27 02 5.75 4.00 3.00 12.75
40 140040 TRẦN ĐĂNG TRUNG ANH Nam 01/06/2007 Hà Nam 14 16 27 02 7.75 5.60 6.50 19.85
41 140041 TRẦN NGỌC KIM ANH Nữ 02/10/2007 Bình Dương 14 15 27 02 6.75 3.50 6.50 16.75
42 140042 TRẦN TIẾN ANH Nam 22/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 02 6.75 3.00 5.25 15.00
43 140043 TRỊNH THÙY ANH Nữ 28/10/2007 Bình Dương 14 04 27 02 6.50 2.90 5.50 14.90
44 140044 VÕ QUỐC ANH Nam 19/08/2007 Đồng Nai 14 05 27 02 6.75 5.80 6.00 18.55
45 140045 VŨ HUYỀN ANH Nữ 20/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 02 3.75 2.40 1.25 7.40
46 140046 VŨ THỊ MINH ANH Nữ 16/08/2007 Bình Dương 14 17 27 02 6.50 2.20 7.75 16.45
47 140047 BÙI XUÂN ÁNH Nữ 29/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 1.0 DT Mường 27 02 6.25 3.10 3.50 13.85
48 140048 LƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH Nữ 19/03/2007 Thanh Hóa 14 16 27 02 8.25 7.30 5.50 21.05
49 140049 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 17/11/2007 Phú Thọ 14 16 27 03 7.75 5.00 5.50 18.25
50 140050 TRƯƠNG NGỌC ÁNH Nữ 10/05/2007 Bình Dương 14 17 27 03 7.00 3.20 3.00 13.20
51 140051 VŨ THỊ ÁNH Nữ 31/05/2007 Hải Dương 14 15 27 03 8.25 3.10 6.50 17.85
52 140052 NGUYỄN XUÂN BÁCH Nam 28/05/2007 Nam Định 14 16 27 03 7.75 7.20 7.00 21.95
53 140053 NGUYỄN ANH BẰNG Nam 28/05/2007 Bình Dương 14 15 27 03 5.00 2.10 2.50 9.60
54 140054 ĐẶNG GIA BẢO Nam 02/08/2007 Đồng Nai 14 16 27 03 8.00 7.10 7.75 22.85
55 140055 LÊ GIA BẢO Nam 15/01/2007 Bình Dương 14 16 27 03 5.50 3.60 7.50 16.60
56 140056 MAI CHÍ BẢO Nam 23/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 03 4.25 3.30 3.00 10.55
57 140057 NGÔ GIA BẢO Nam 02/11/2007 Bình Dương 14 16 27 03 7.00 1.70 5.00 13.70
58 140058 PHẠM HOÀI BẢO Nam 12/08/2007 Đồng Nai 14 16 27 03 7.25 6.20 6.00 19.45
59 140059 TRẦN VI THIÊN BẢO Nam 25/10/2007 Hà Tĩnh 14 16 1.0 Mẹ DT Tày 27 03 7.50 3.40 5.00 16.90
60 140060 NGUYỄN THANH BÌNH Nam 10/11/2007 Đồng Nai 14 16 27 03 7.50 9.90 8.50 25.90
61 140061 NGUYỄN THỊ TÂM BÌNH Nữ 29/09/2007 Đồng Nai 14 16 27 03 6.00 3.20 3.50 12.70
62 140062 PHẠM HẢI BÌNH Nam 01/01/2007 Hưng Yên 14 16 27 03 4.75 2.20 3.00 9.95
63 140063 PHẠM THỊ THANH BÌNH Nữ 08/11/2007 Bình Dương 14 16 27 03 7.00 2.60 4.25 13.85
64 140064 TRẦN ĐỨC THÁI BÌNH Nam 22/08/2007 Bình Dương 14 15 27 03 6.50 3.60 2.75 12.85
65 140065 NGUYỄN HOÀNG YẾN CHÂU Nữ 31/05/2007 Đồng Nai 14 15 27 03 7.50 6.10 6.00 19.60
66 140066 PHẠM KIỀU BẢO CHÂU Nữ 16/03/2007 Bình Dương 14 17 27 03 8.00 8.40 6.00 22.40
67 140067 TRẦN HUỲNH NGỌC CHÂU Nữ 21/11/2007 Bình Dương 14 15 27 03 6.25 4.10 5.00 15.35
68 140068 BÙI THỊ CHI Nữ 13/08/2007 Bình Dương 14 16 27 03 8.25 1.40 2.25 11.90
69 140069 LẠC THỊ KIM CHI Nữ 19/10/2007 Bình Dương 14 17 27 03 6.25 3.40 3.25 12.90
70 140070 NGUYỄN QUẾ CHINH Nam 18/02/2007 Nghệ An 14 16 27 03 6.75 3.00 6.50 16.25
71 140071 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG Nữ 02/03/2007 Bình Dương 14 17 27 03 4.25 2.60 5.00 11.85
72 140072 PHẠM NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam 16/09/2007 Bình Dương 14 16 27 03 8.00 2.00 5.25 15.25
73 140073 PHAN HUY CƯỜNG Nam 02/03/2007 Hà Tĩnh 14 30 27 04 6.50 4.60 4.25 15.35
74 140074 CHÂU KIM ĐÀI Nữ 11/01/2007 Kiên Giang 14 13 27 04 6.75 3.60 5.50 15.85
75 140075 ĐẬU ĐÌNH ĐẠI Nam 11/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 04 6.50 4.70 7.00 18.20
76 140076 NGUYỄN VĂN ĐẠI Nam 23/09/2007 Vũng Tàu 14 13 27 04 8.00 3.80 2.00 13.80
77 140077 HOÀNG HẢI ĐĂNG Nam 01/08/2007 Ninh Bình 14 04 27 04 8.00 3.00 5.75 16.75
78 140078 ĐỖ ĐOÀN CÔNG DANH Nam 15/10/2007 Bình Dương 14 16 27 04 8.25 5.30 7.75 21.30
79 140079 ĐỖ THÀNH DANH Nam 30/11/2007 Bình Dương 14 16 27 04 7.25 3.90 7.25 18.40
80 140080 LÊ TRỌNG DANH Nam 05/05/2007 Bình Dương 14 17 27 04 5.25 3.10 6.50 14.85
81 140081 THẠCH HOÀNG DẠO Nam 20/12/2007 Đồng Tháp 14 16 1.0 DT Khơme 27 04 5.00 2.40 1.75 10.15
82 140082 ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO Nữ 18/01/2007 Bình Dương 14 17 27 04 7.00 2.90 3.75 13.65
83 140083 BÙI MẪN ĐẠT Nam 14/03/2007 Cần Thơ 14 13 27 04 6.25 5.20 5.00 16.45
84 140084 CHÂU LÊ THÀNH ĐẠT Nam 10/12/2007 Bình Dương 14 17 27 04 7.00 3.30 6.25 16.55
85 140085 DƯƠNG MINH ĐẠT Nam 03/02/2007 Bình Dương 14 16 27 04 6.75 4.40 2.75 13.90
86 140086 DƯƠNG QUỐC ĐẠT Nam 07/12/2007 Bình Dương 14 17 27 04 5.00 4.10 6.75 15.85
87 140087 DƯƠNG THÀNH ĐẠT Nam 05/09/2007 Bình Dương 14 17 27 04 6.25 5.00 6.75 18.00
88 140088 LÊ ĐÌNH THÀNH ĐẠT Nam 22/12/2007 Bình Dương 14 16 27 04 3.50 2.20 4.00 9.70
89 140089 MAI QUỐC ĐẠT Nam 24/12/2007 Bình Dương 14 15 27 04 5.50 2.80 2.25 10.55
90 140090 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 29/06/2007 Bình Dương 14 16 27 04 7.25 3.60 6.00 16.85
91 140091 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 10/06/2007 Bình Dương 14 15 27 04 6.50 1.20 1.75 9.45
92 140092 PHẠM ĐỨC ĐẠT Nam 07/01/2007 Hải Dương 14 16 27 04 7.25 4.80 4.00 16.05
93 140093 PHẠM HẢI DI Nữ 04/04/2007 Bình Dương 14 16 27 04 6.50 2.50 3.75 12.75
94 140094 ĐỖ LÊ NGỌC DIỆP Nữ 09/07/2007 Bình Dương 14 15 27 04 7.75 5.80 5.00 18.55
95 140095 THÁI NGỌC DIỆP Nữ 14/11/2007 Kiên Giang 14 16 27 04 7.25 3.50 4.50 15.25
96 140096 TRẦN THỊ QUÝ DIỆU Nữ 14/10/2007 Bình Dương 14 17 27 04 8.25 7.90 7.75 23.90
97 140097 LÊ ĐỦ ĐIỀU Nam 17/08/2005 Cà Mau 14 16 27 05 5.75 2.50 2.25 10.50
98 140098 NGUYỄN CÔNG ĐỊNH Nam 22/07/2007 Hà Nam 14 16 27 05 4.50 4.30 6.50 15.30
99 140099 TRẦN KHÁNH ĐOAN Nữ 24/05/2007 Bình Dương 14 04 27 05 5.75 3.50 3.50 12.75
100 140100 NGUYỄN KHẮC DU Nam 06/10/2007 Hà Tĩnh 14 16 27 05 5.75 3.00 4.25 13.00
101 140101 NGUYỄN THANH DU Nam 18/09/2007 Bình Dương 14 15 27 05 5.75 2.00 6.50 14.25
102 140102 BÙI VĂN ĐOÀN DỰ Nam 11/09/2007 Cà Mau 14 13 27 05 6.25 5.60 5.75 17.60
103 140103 ĐỖ ĐĂNG ANH ĐỨC Nam 02/03/2007 Thanh Hóa 14 16 27 05 6.50 5.70 7.50 19.70
104 140104 LÊ MINH ĐỨC Nam 01/10/2007 Bình Dương 14 16 1.0 CCTA bậc 2 27 05 6.75 8.90 5.50 22.15
105 140105 MAI MINH ĐỨC Nam 15/11/2007 Quảng Bình 14 16 27 05 6.25 3.50 5.00 14.75
106 140106 NGUYỄN CÔNG ĐỨC Nam 14/01/2007 Hải Dương 14 16 27 05 6.00 4.10 4.50 14.60
107 140107 TRƯƠNG HUỲNH ĐỨC Nam 24/08/2007 Bình Dương 14 16 27 05 6.25 3.20 3.50 12.95
108 140108 BÙI PHẠM KHẢ DUNG Nữ 18/04/2007 Bình Dương 14 15 27 05 7.25 5.30 7.75 20.30
109 140109 NGÔ THỊ YẾN DUNG Nữ 14/12/2007 Bình Dương 14 16 27 05 5.75 3.20 5.00 13.95
110 140110 ĐỖ TẤN DŨNG Nam 22/09/2007 Bình Dương 14 15 27 05 6.75 5.80 3.00 15.55
111 140111 HOÀNG ĐÌNH DŨNG Nam 03/05/2007 Bình Dương 14 15 27 05 7.00 5.00 6.25 18.25
112 140112 HUỲNH PHI DŨNG Nam 01/12/2007 Bình Dương 14 30 27 05 5.25 2.20 4.75 12.20
113 140113 LÊ QUỐC DŨNG Nam 05/04/2007 Bình Dương 14 15 27 05 5.75 2.30 4.75 12.80
114 140114 NGUYỄN TRẦN DŨNG Nam 18/04/2006 Hà Nam 14 15 27 05 4.25 2.20 4.25 10.70
115 140115 NGUYỄN TRỌNG TẤN DŨNG Nam 18/08/2007 Đồng Nai 14 16 27 05 2.00 5.10 1.00 8.10
116 140116 ĐINH TÙNG DƯƠNG Nam 22/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 05 4.75 1.50 4.75 11.00
117 140117 ĐỒNG MINH DƯƠNG Nam 23/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 12 27 05 5.00 5.60 4.75 15.35
118 140118 LÊ NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG Nữ 07/10/2007 Khánh Hòa 14 15 27 05 7.00 3.70 5.75 16.45
119 140119 LÊ VĂN DƯƠNG Nam 16/02/2006 Thanh Hóa 14 15 27 05 7.25 4.10 6.25 17.60
120 140120 NGÔ HOÀNG HẢI DƯƠNG Nam 16/03/2007 Đồng Nai 14 17 27 05 7.50 3.40 5.00 15.90
121 140121 NGUYỄN NHƯ BÌNH DƯƠNG Nam 05/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 06 7.75 4.40 7.25 19.40
122 140122 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 05/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 06 7.25 3.70 7.00 17.95
123 140123 NGUYỄN VĂN DƯƠNG Nam 17/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 06 7.00 3.00 6.25 16.25
124 140124 PHẠM NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 14/08/2007 Cà Mau 14 16 27 06 8.25 4.10 5.25 17.60
125 140125 PHAN HOÀNG DƯƠNG Nam 08/02/2006 Cà Mau 14 16 27 06 6.25 6.80 3.75 16.80
126 140126 TRƯƠNG HẢI DƯƠNG Nam 16/02/2007 Bình Dương 14 16 27 06 6.75 2.60 1.75 11.10
127 140127 BÙI QUỐC DUY Nam 06/10/2007 Kiên Giang 14 12 27 06 5.75 4.10 3.25 13.10
128 140128 CAO SỸ ĐỨC DUY Nam 27/03/2007 Bình Dương 14 15 27 06 7.75 4.70 2.25 14.70
129 140129 DƯƠNG LÊ NHẬT DUY Nam 04/03/2007 Bình Dương 14 17 27 06 7.00 3.40 5.00 15.40
130 140130 MA VĂN DUY Nam 22/02/2007 Bình Dương 14 16 27 06 5.50 2.40 3.75 11.65
131 140131 NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUY Nam 02/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 06 7.00 3.40 6.00 16.40
132 140132 PHAN BÙI THANH DUY Nam 19/04/2007 Đồng Nai 14 15 27 06 6.25 3.40 4.00 13.65
133 140133 PHAN TÙNG DUY Nam 06/11/2006 Thái Nguyên 14 13 27 06 4.75 2.20 3.75 10.70
134 140134 PHAN THẢO DUYÊN Nữ 30/05/2007 An Giang 14 16 27 06 6.25 2.10 6.00 14.35
135 140135 LÊ THỊ HỒNG GẤM Nữ 19/02/2007 Thanh Hóa 14 16 27 06 8.25 3.40 4.50 16.15
136 140136 HỒ HOÀNG GIA Nam 11/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 06 7.00 4.70 2.75 14.45
137 140137 HỒ TRÚC GIANG Nữ 04/08/2007 Khánh Hòa 14 16 27 06 7.75 5.50 7.25 20.50
138 140138 LÊ HOÀNG HƯƠNG GIANG Nữ 18/06/2007 Thừa Thiên Huế 14 16 27 06 7.75 6.20 7.25 21.20
139 140139 NGUYỄN THANH QUỲNH GIANG Nữ 05/10/2007 Bình Dương 14 15 27 06 5.50 3.20 4.50 13.20
140 140140 NGUYỄN THANH QUỲNH GIAO Nữ 05/10/2007 Bình Dương 14 15 27 06 4.25 3.00 5.00 12.25
141 140141 NGUYỄN ĐÌNH GIÁP Nam 13/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 06 6.75 4.70 6.75 18.20
142 140142 VŨ THANH Nữ 01/12/2007 Vĩnh Phúc 14 16 27 06 7.50 3.40 2.50 13.40
143 140143 ĐỔ CHÍ HẢI Nam 03/11/2006 An Giang 14 15 27 06 8.00 3.80 5.25 17.05
144 140144 HUỲNH HOÀNG HẢI Nam 14/02/2007 Bình Định 14 16 27 06 7.00 3.50 3.00 13.50
145 140145 LÊ THANH HẢI Nam 24/12/2007 Thanh Hóa 14 16 27 07 4.25 5.60 6.75 16.60
146 140146 NGUYỄN NHƯỢC HÀN Nam 29/01/2006 Bình Dương 14 16 27 07 5.75 5.00 3.25 14.00
147 140147 HUỲNH BẢO HÂN Nữ 02/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 07 7.25 2.30 4.50 14.05
148 140148 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN Nữ 25/11/2007 Bình Dương 14 15 27 07 5.25 3.30 1.50 10.05
149 140149 LÊ THỊ NGỌC HÂN Nữ 18/03/2007 Bình Dương 14 15 27 07 7.50 5.20 5.75 18.45
150 140150 LƯU GIA HÂN Nữ 19/05/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 6.00 7.60 6.50 20.10
151 140151 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN Nữ 28/11/2007 Bình Phước 14 13 27 07 4.00 2.50 2.00 8.50
152 140152 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN Nữ 23/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 07 4.75 3.80 4.25 12.80
153 140153 NGUYỄN LÊ GIA HÂN Nữ 07/05/2007 Bình Dương 14 15 27 07 5.75 3.80 2.75 12.30
154 140154 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN Nữ 03/12/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 6.75 4.30 3.00 14.05
155 140155 NGUYỄN NGỌC KHẢ HÂN Nữ 25/11/2007 Bình Dương 14 16 27 07 7.00 7.00 6.00 20.00
156 140156 BÙI THỊ MINH HẰNG Nữ 16/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 07 6.50 1.40 3.75 11.65
157 140157 NGUYỄN NGỌC HẰNG Nữ 06/04/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 7.75 5.10 2.75 15.60
158 140158 NGUYỄN THÚY HẰNG Nữ 19/11/2007 Hậu Giang 14 13 27 07 6.75 4.20 5.50 16.45
159 140159 TRẦN THỊ THU HẰNG Nữ 13/01/2007 Bình Thuận 14 15 27 07 7.25 2.80 3.75 13.80
160 140160 TRẦN THỊ XUÂN HẰNG Nữ 21/02/2007 Bình Dương 14 16 27 07 7.50 3.40 6.75 17.65
161 140161 ĐỖ PHƯƠNG DIỄM HẠNH Nữ 08/01/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 6.25 3.40 2.50 12.15
162 140162 HUỲNH DUYÊN HẠNH Nữ 21/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 07 5.25 4.00 2.25 11.50
163 140163 LÊ THỊ NHƯ HẠNH Nữ 02/09/2007 Bình Dương 14 17 27 07 7.25 2.40 3.00 12.65
164 140164 LÊ MINH HÀO Nam 19/09/2007 Đồng Nai 14 15 27 07 5.50 5.80 7.00 18.30
165 140165 TRƯƠNG NGỌC HÀO Nam 21/03/2007 Bình Dương 14 16 27 07 3.75 2.80 1.50 8.05
166 140166 VÕ NHẬT HÀO Nam 23/07/2007 Cần Thơ 14 16 27 07 6.00 3.00 0.25 9.25
167 140167 ĐỖ PHÚ HẠO Nam 12/11/2007 Bình Dương 14 13 27 07 4.50 2.20 7.25 13.95
168 140168 NGUYỄN PHÚC HẬU Nam 25/01/2007 Cà Mau 14 15 27 07 6.00 3.80 7.00 16.80
169 140169 TRẦN NGỌC TRUNG HẬU Nam 02/07/2007 Đồng Nai 14 15 27 08 5.25 2.60 6.75 14.60
170 140170 HUỲNH THỊ THU HIỀN Nữ 30/06/2007 Đắk Lắk 14 15 27 08 7.00 2.90 7.75 17.65
171 140171 LÊ TẤN HIỀN Nam 23/03/2007 Kon Tum 14 16 1.0 CCTA bậc 2 27 08 6.75 6.70 5.50 19.95
172 140172 MAI THÚY HIỀN Nữ 09/03/2007 Thanh Hóa 14 15 27 08 7.50 2.80 5.00 15.30
173 140173 BÙI HOÀNG HIỆP Nam 07/07/2007 Quảng Ninh 14 13 27 08 7.50 4.40 7.25 19.15
174 140174 ĐINH MINH HIỆP Nam 13/06/2007 Bình Dương 14 12 27 08 6.50 2.60 6.25 15.35
175 140175 MAI XUÂN HIẾU Nam 25/11/2007 Bình Dương 14 16 27 08 5.25 2.40 2.00 9.65
176 140176 TRỊNH VĂN HIẾU Nam 19/08/2007 Bình Dương 14 17 27 08 5.75 3.40 2.25 11.40
177 140177 HOÀNG HẢI HỒ Nam 05/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 08 7.00 5.10 3.25 15.35
178 140178 NGUYỄN THANH HOA Nam 20/01/2007 Nghệ An 14 16 27 08 5.50 4.20 6.75 16.45
179 140179 PHAN NGỌC QUỲNH HOA Nữ 10/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 08 7.00 7.60 6.25 20.85
180 140180 NGUYỄN THỊ THANH HÒA Nữ 21/09/2007 Bình Dương 14 15 27 08 7.25 4.40 4.75 16.40
181 140181 NGUYỄN VĂN HÒA Nam 10/05/2007 Lâm Đồng 14 17 27 08 6.75 2.80 3.75 13.30
182 140182 PHẠM THỊ HIỆP HÒA Nữ 22/12/2007 Bình Dương 14 17 27 08 7.00 4.10 3.75 14.85
183 140183 BÙI NGỌC HOÀI Nữ 05/03/2007 Đồng Nai 14 15 27 08 6.50 3.00 5.00 14.50
184 140184 HOÀNG LÊ THU HOÀI Nữ 16/10/2007 Ninh Bình 14 16 1.0 DT Tày 27 08 7.75 5.20 5.50 19.45
185 140185 MAI NGỌC HOAN Nữ 02/04/2007 Bình Dương 14 16 27 08 8.25 7.20 8.50 23.95
186 140186 NGUYỄN THỊ HOÀN Nữ 08/10/2006 Thanh Hóa 14 16 27 08 7.75 3.40 3.50 14.65
187 140187 PHẠM ĐỨC HOÀN Nam 07/07/2007 Nam Định 14 16 27 08 6.50 7.90 7.75 22.15
188 140188 BÙI HUY HOÀNG Nam 16/02/2006 Gia Lai 14 15 27 08 7.25 3.40 5.75 16.40
189 140189 HUỲNH XUÂN HOÀNG Nam 21/03/2007 Trà Vinh 14 16 27 08 5.25 4.60 4.00 13.85
190 140190 LÊ PHI HOÀNG Nam 25/06/2007 Phú Yên 14 16 27 08 6.00 2.90 5.50 14.40
191 140191 NGUYỄN GIA HOÀNG Nam 03/09/2007 Bình Dương 14 16 27 08 7.00 3.20 5.75 15.95
192 140192 NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 23/05/2007 Bình Dương 14 16 27 08 7.00 5.40 7.25 19.65
193 140193 TRẦN NHƯ HOÀNG Nam 25/12/2007 Bình Dương 14 16 27 09 7.00 6.20 5.50 18.70
194 140194 PHẠM THỊ TUYẾT HỒNG Nữ 01/05/2007 Bình Dương 14 16 27 09 9.00 8.20 9.00 26.20
195 140195 TRỊNH THỊ THU HỒNG Nữ 27/02/2007 Thanh Hóa 14 13 27 09 6.00 6.00 5.00 17.00
196 140196 LÊ THỊ THU HUỆ Nữ 04/02/2007 Thanh Hóa 14 17 27 09 7.25 4.60 4.50 16.35
197 140197 TRẦN THỊ THU HUỆ Nữ 25/02/2007 Vĩnh Phúc 14 17 27 09 8.25 4.30 5.75 18.30
198 140198 ĐINH QUANG HÙNG Nam 02/10/2007 Bình Dương 14 15 27 09 6.25 3.40 5.75 15.40
199 140199 LẠI VĂN HÙNG Nam 15/08/2006 Bình Dương 14 30 27 09 7.00 3.30 4.50 14.80
200 140200 LÊ THÁI HÙNG Nam 10/06/2007 An Giang 14 13 27 09 7.25 4.00 3.00 14.25
201 140201 NGUYỄN HỮU HÙNG Nam 13/12/2007 Nghệ An 14 16 27 09 6.00 1.60 2.50 10.10
202 140202 NGUYỄN THANH HÙNG Nam 30/09/2007 Bình Dương 14 16 27 09 8.50 5.80 4.50 18.80
203 140203 PHẠM QUỐC HÙNG Nam 10/06/2006 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 09 4.00 4.60 1.50 10.10
204 140204 HOÀNG VĂN HƯNG Nam 05/09/2007 Hà Tây 14 16 27 09 7.25 3.90 9.00 20.15
205 140205 LÊ HẢI HƯNG Nam 30/09/2007 Thanh Hóa 14 15 27 09 7.00 2.60 1.25 10.85
206 140206 LÊ THÁI HƯNG Nam 03/02/2007 Thái Nguyên 14 13 27 09 7.00 8.70 4.75 20.45
207 140207 NGUYỄN THÁI HƯNG Nam 10/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 09 7.75 6.90 7.25 21.90
208 140208 LÊ THỊ THU HƯƠNG Nữ 17/07/2007 Bình Dương 14 15 27 09 5.00 1.80 2.00 8.80
209 140209 NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG Nữ 12/08/2007 Bình Dương 14 16 27 09 3.00 1.80 1.25 6.05
210 140210 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG Nữ 08/08/2007 Bình Dương 14 16 27 09 7.00 5.60 6.25 18.85
211 140211 TRẦN THU HƯƠNG Nữ 22/10/2007 Quảng Ngãi 14 16 27 09 8.00 4.90 5.25 18.15
212 140212 TỪ HUỲNH HƯƠNG Nữ 20/07/2007 Kiên Giang 14 15 27 09 6.50 1.70 2.00 10.20
213 140213 HOÀNG ĐÌNH HUY Nam 23/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 09 5.75 3.40 2.00 11.15
214 140214 HUỲNH TRẦN CHẤN HUY Nam 23/05/2007 Bình Dương 14 15 27 09 6.50 3.20 7.75 17.45
215 140215 NGUYỄN ANH HUY Nam 02/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 09 7.25 8.90 6.50 22.65
216 140216 NGUYỄN ĐỖ TRƯỜNG HUY Nam 13/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 1.0 CCTA bậc 2 27 09 9.00 7.30 6.50 23.80
217 140217 NGUYỄN NHẬT ANH HUY Nam 26/04/2007 Đồng Nai 14 13 27 10 6.50 4.90 7.00 18.40
218 140218 NGUYỄN QUỐC HUY Nam 20/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 10 7.00 2.60 2.25 11.85
219 140219 PHẠM GIA HUY Nam 18/10/2007 Đồng Nai 14 16 27 10 7.00 3.10 4.00 14.10
220 140220 PHẠM HÀ QUANG HUY Nam 18/11/2007 Bình Dương 14 13 27 10 6.75 4.40 5.25 16.40
221 140221 PHAN NHẬT HUY Nam 21/12/2007 Bình Dương 14 13 27 10 7.00 4.80 4.25 16.05
222 140222 TRẦN NGỌC HUY Nam 18/09/2007 Thái Bình 14 15 27 10 2.00 3.40 4.00 9.40
223 140223 TRẦN QUANG HUY Nam 21/09/2006 Bình Dương 14 16 27 10 8.00 4.50 3.75 16.25
224 140224 TRỊNH VĂN HUY Nam 26/06/2007 Thanh Hóa 14 17 27 10 6.00 3.00 2.00 11.00
225 140225 BÙI NGỌC THANH HUYỀN Nữ 15/07/2007 Bình Dương 14 16 27 10 5.50 2.60 2.50 10.60
226 140226 ĐẶNG THỊ KHÁNH HUYỀN Nữ 03/07/2007 Nghệ An 14 17 27 10 6.75 3.90 7.00 17.65
227 140227 LÊ THANH HUYỀN Nữ 08/02/2007 Đồng Nai 14 15 27 10 7.00 2.80 1.25 11.05
228 140228 LÊ THỊ PHÚC HUYỀN Nữ 23/07/2007 Đắk Lắk 14 13 27 10 7.50 4.70 6.25 18.45
229 140229 LÊ THU HUYỀN Nữ 10/11/2007 Thanh Hóa 14 15 27 10 5.50 2.00 4.00 11.50
230 140230 NGUYỄN THANH HUYỀN Nữ 29/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 10 7.50 2.60 4.75 14.85
231 140231 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 01/11/2007 Thanh Hóa 14 16 27 10 7.50 6.50 8.25 22.25
232 140232 PHAN THỊ KHÁNH HUYỀN Nữ 07/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 10 6.00 3.90 3.00 12.90
233 140233 DƯ DIỄM HUỲNH Nữ 07/07/2007 Cà Mau 14 15 27 10 5.75 2.80 3.25 11.80
234 140234 DƯ THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 15/09/2007 An Giang 14 17 27 10 7.00 3.50 1.50 12.00
235 140235 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 18/06/2006 Đồng Tháp 14 16 27 10 8.00 3.10 5.50 16.60
236 140236 VÕ THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 21/06/2005 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 10 6.75 2.20 2.25 11.20
237 140237 TRẦN HỒ HUY KHA Nam 05/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 10 8.00 4.10 6.75 18.85
238 140238 HUỲNH VĨ KHANG Nam 24/07/2007 Kiên Giang 14 15 1.0 DT Khơme 27 10 6.25 2.40 4.25 13.90
239 140239 LÊ VĂN KHANG Nam 12/12/2007 Bình Dương 14 15 27 10 5.75 3.70 4.00 13.45
240 140240 NGUYỄN CAO KHANG Nam 29/01/2007 Đồng Nai 14 15 27 10 7.50 3.80 2.50 13.80
241 140241 NGUYỄN VĨNH KHANG Nam 11/03/2007 Trà Vinh 14 13 27 11 4.25 1.60 0.00 5.85
242 140242 PHẠM TRỊNH NHẬT KHANG Nam 18/07/2007 Bình Dương 14 16 27 11 5.75 2.00 6.00 13.75
243 140243 TRẦN TUẤN KHANH Nam 09/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 11 7.00 4.10 7.25 18.35
244 140244 TRẦN NGỌC MINH KHÁNH Nữ 31/12/2007 Quảng Ngãi 14 16 27 11 8.00 3.30 3.75 15.05
245 140245 NGUYỄN MINH KHOA Nam 12/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 1.0 CCTA bậc 2 27 11 7.50 5.40 5.25 19.15
246 140246 PHẠM THỊ YẾN KHOA Nữ 26/09/2007 An Giang 14 15 27 11 8.00 3.20 2.50 13.70
247 140247 PHÙNG NGUYỄN ANH KHOA Nam 11/07/2007 Bình Định 14 15 27 11 3.50 1.90 2.00 7.40
248 140248 TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 22/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 11 7.25 3.70 5.25 16.20
249 140249 TRẦN ĐĂNG KHÔI Nam 24/10/2007 Bình Dương 14 16 27 11 6.25 6.30 5.75 18.30
250 140250 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 16/12/2007 Bình Dương 14 12 27 11 6.00 5.50 5.00 16.50
251 140251 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 07/08/2007 Thanh Hóa 14 16 27 11 7.50 5.90 4.75 18.15
252 140252 PHẠM TRẦN TRUNG KIÊN Nam 12/07/2007 Ninh Thuận 14 15 27 11 8.00 4.30 7.25 19.55
253 140253 MAI TUẤN KIỆT Nam 08/05/2007 Bình Dương 14 17 27 11 5.75 4.70 2.50 12.95
254 140254 NGUYỄN ANH KIỆT Nam 09/12/2007 Bình Dương 14 15 27 11 6.00 3.70 5.00 14.70
255 140255 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 06/09/2007 Hà Nam 14 13 27 11 6.50 3.20 6.50 16.20
256 140256 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 08/03/2007 Bình Dương 14 15 27 11 7.50 5.20 6.50 19.20
257 140257 TRƯƠNG DƯƠNG THẾ KIỆT Nam 06/03/2007 Cần Thơ 14 16 27 11 7.50 3.10 8.25 18.85
258 140258 NGUYỄN THÚY THỦY KIỀU Nữ 15/04/2007 Bình Dương 14 13 27 11 4.50 3.00 3.00 10.50
259 140259 NGUYỄN TRẦN NGỌC ANH KIỀU Nữ 17/11/2007 Đồng Nai 14 15 27 11 6.75 3.20 2.50 12.45
260 140260 VÕ THỊ THÚY KIỀU Nữ 26/06/2006 Trà Vinh 14 13 27 11 5.75 3.10 1.25 10.10
261 140261 NGÔ MINH LÂM Nam 01/11/2007 Bình Dương 14 13 27 11 6.00 2.10 2.25 10.35
262 140262 NGUYỄN PHÚC LÂM Nam 14/07/2007 Đồng Nai 14 13 27 11 7.25 3.70 5.25 16.20
263 140263 TRẦN THỤY TUYẾT NHƯ LAN Nữ 15/08/2007 Bình Dương 14 16 27 11 7.75 4.80 4.25 16.80
264 140264 LÊ THỊ KIM LIÊN Nữ 21/01/2007 Thanh Hóa 14 16 27 11 8.00 6.10 6.75 20.85
265 140265 CAO THỊ KHÁNH LINH Nữ 04/10/2007 Thanh Hóa 14 16 27 12 6.75 1.70 3.75 12.20
266 140266 ĐẶNG HOÀI LINH Nam 26/06/2007 Sóc Trăng 14 15 27 12 7.50 2.90 5.00 15.40
267 140267 ĐÀO THÙY LINH Nữ 29/12/2007 Bình Dương 14 04 27 12 7.75 5.90 6.50 20.15
268 140268 ĐINH THỊ MỸ LINH Nữ 29/08/2007 Đồng Nai 14 13 1.0 CCTA bậc 2 27 12 7.25 7.30 4.00 19.55
269 140269 ĐỖ TRẦN PHƯƠNG LINH Nữ 08/09/2007 Bình Dương 14 16 27 12 7.00 1.90 3.00 11.90
270 140270 ĐOÀN KHÁNH LINH Nữ 14/11/2007 Bình Dương 14 16 1.0 CCTA bậc 2 27 12 7.75 7.30 6.75 22.80
271 140271 ĐOÀN NHÃ LINH Nữ 27/03/2007 Bình Dương 14 16 27 12 4.50 2.10 2.50 9.10
272 140272 LÊ HOÀNG LINH Nữ 06/12/2007 Bình Dương 14 17 27 12 8.25 4.10 5.25 17.60
273 140273 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 18/10/2007 Bình Dương 14 17 27 12 5.00 2.40 1.00 8.40
274 140274 NGÔ NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 29/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 12 7.25 3.60 6.00 16.85
275 140275 NGÔ THÙY LINH Nữ 01/09/2007 Bình Dương 14 15 27 12 7.25 2.30 5.25 14.80
276 140276 NGUYỄN BẢO LINH Nữ 13/03/2007 Thái Bình 14 15 27 12 7.50 1.80 3.50 12.80
277 140277 NGUYỄN LÊ HUYỀN LINH Nữ 17/07/2007 Bình Dương 14 17 27 12 8.25 2.80 6.25 17.30
278 140278 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 22/04/2007 Cà Mau 14 17 27 12 7.00 3.00 2.50 12.50
279 140279 NGUYỄN THỊ HỒNG LINH Nữ 30/09/2006 Bình Dương 14 13 27 12 7.75 4.70 7.25 19.70
280 140280 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 25/08/2007 Bình Dương 14 17 27 12 7.75 4.70 3.00 15.45
281 140281 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ 09/07/2007 Hưng Yên 14 13 27 12 8.00 2.50 2.75 13.25
282 140282 PHẠM PHÚC LINH Nữ 13/04/2007 Bình Dương 14 16 27 12 7.25 7.30 7.00 21.55
283 140283 PHAN THỊ THÙY LINH Nữ 05/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 12 7.75 1.90 3.50 13.15
284 140284 PHÙNG THỊ KHÁNH LINH Nữ 08/06/2007 Cần Thơ 14 15 27 12 6.25 3.10 4.50 13.85
285 140285 TÀO THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 31/08/2007 Bình Dương 14 16 27 12 8.00 4.30 2.00 14.30
286 140286 THẠCH NGỌC LINH Nữ 21/09/2007 Bình Dương 14 17 1.0 DT Khơ me 27 12 6.75 3.30 2.00 13.05
287 140287 THIỀU THỊ HOÀI LINH Nữ 12/08/2007 Bình Dương 14 16 27 12 7.75 4.80 3.75 16.30
288 140288 TRỊNH KHÁNH LINH Nữ 22/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 04 27 12 8.00 5.50 4.50 18.00
289 140289 TRỊNH MỸ LINH Nữ 22/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 04 27 13 7.50 6.20 7.25 20.95
290 140290 VÕ THỊ TRÚC LINH Nữ 06/04/2007 Đồng Nai 14 16 27 13 7.25 5.20 2.25 14.70
291 140291 VŨ THỊ MAI LINH Nữ 03/06/2007 Bình Dương 14 15 27 13 8.00 5.10 6.50 19.60
292 140292 VƯƠNG THỊ THÙY LINH Nữ 30/11/2007 Nghệ An 14 16 27 13 5.50 3.80 3.50 12.80
293 140293 LÊ QUANG HOÀNG LĨNH Nam 21/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh 14 30 27 13 5.50 2.20 2.25 9.95
294 140294 VÕ THỊ ÁNH LOAN Nữ 16/03/2007 Bình Dương 14 15 27 13 7.00 3.00 6.00 16.00
295 140295 LÊ VIẾT ĐẠI LỘC Nam 20/02/2006 Thanh Hóa 14 16 27 13 7.25 1.60 6.00 14.85
296 140296 NGUYỄN THÀNH LỘC Nam 28/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 13 6.50 4.00 3.00 13.50
297 140297 TRẦN ĐẠI LỘC Nam 09/10/2007 Bình Dương 14 13 27 13 5.25 2.90 4.00 12.15
298 140298 TRỊNH HỮU LỘC Nam 04/11/2007 Bình Dương 14 17 27 13 6.25 7.80 3.50 17.55
299 140299 NGUYỄN TIẾN LỢI Nam 18/11/2006 Tp. Hồ Chí Minh 14 04 27 13 6.75 2.30 3.00 12.05
300 140300 NHÂM MẠNH LỢI Nam 11/10/2007 Bình Dương 14 13 27 13 6.00 3.20 0.75 9.95
301 140301 BÙI ĐỖ BẢO LONG Nam 22/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 13 6.75 3.10 1.75 11.60
302 140302 LÊ PHẠM THÀNH LONG Nam 07/05/2007 Bình Dương 14 13 27 13 5.25 3.80 7.00 16.05
303 140303 NGUYỄN TIỂU LONG Nam 20/06/2007 Hải Phòng 14 15 27 13 6.75 4.90 7.25 18.90
304 140304 PHẠM THÁI LONG Nam 06/08/2007 Bình Dương 14 17 27 13 7.50 6.10 6.00 19.60
305 140305 TRỊNH THANH LONG Nam 06/07/2006 Nam Định 14 13 27 13 7.00 2.80 3.75 13.55
306 140306 NGUYỄN HOÀNG LUÂN Nam 22/12/2007 Bình Dương 14 15 27 13 7.50 4.40 3.25 15.15
307 140307 ĐINH THỊ DIỆU LY Nữ 11/12/2007 Ninh Bình 14 16 27 13 7.25 2.20 2.75 12.20
308 140308 HÀ THỊ YẾN LY Nữ 11/09/2007 Thanh Hóa 14 13 1.0 DT Mường 27 13 6.25 3.00 2.00 12.25
309 140309 LÊ THỊ THẢO LY Nữ 06/08/2006 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 13 7.50 3.90 2.75 14.15
310 140310 QUÁCH THỊ KHÁNH LY Nữ 10/10/2007 Bình Dương 14 16 1.0 DT Mường 27 13 7.25 4.70 6.75 19.70
311 140311 NGUYỄN VĂN Nam 05/04/2007 Bình Dương 14 16 27 13 6.50 3.80 5.00 15.30
312 140312 BÙI THỊ TUYẾT MAI Nữ 07/04/2007 Bình Dương 14 16 27 13 7.00 3.30 3.00 13.30
313 140313 DƯƠNG ĐẶNG XUÂN MAI Nữ 02/02/2007 Bình Định 14 16 27 14 7.00 5.30 4.75 17.05
314 140314 HOÀNG THỊ THANH MAI Nữ 27/10/2007 Ninh Bình 14 16 27 14 6.25 5.80 6.25 18.30
315 140315 HUỲNH NGỌC MAI Nữ 07/01/2007 Bình Dương 14 16 27 14 9.00 8.60 7.75 25.35
316 140316 NGUYỄN TUYẾT MAI Nữ 18/04/2007 Nam Định 14 13 27 14 7.00 2.50 1.50 11.00
317 140317 PHAN THỊ NGỌC MAI Nữ 30/10/2007 Nghệ An 14 16 27 14 6.25 3.60 2.25 12.10
318 140318 PHAN QUỲNH PHƯƠNG NGHI Nữ 14/06/2007 Bình Dương 14 16 27 14 5.00 3.50 4.50 13.00
319 140319 TRẦN NGỌC THANH MAI Nữ 07/06/2007 Bình Dương 14 16 27 14 5.75 4.10 4.00 13.85
320 140320 THỊ CẪM MẠNH Nữ 15/04/2006 Kiên Giang 14 16 1.0 DT Khơme 27 14 6.50 3.40 2.75 13.65
321 140321 LẠI VĂN MẠNH Nam 15/08/2006 Bình Dương 14 30 27 14 7.75 2.70 4.00 14.45
322 140322 TRẦN DIỂM MI Nữ 18/08/2007 Kiên Giang 14 13 27 14 7.00 3.10 0.50 10.60
323 140323 ĐẶNG BÌNH MINH Nam 27/06/2006 Bắc Giang 14 16 27 14 6.00 2.40 3.50 11.90
324 140324 LÊ QUANG MINH Nam 28/07/2007 Bình Dương 14 16 27 14 2.00 3.40 3.75 9.15
325 140325 NGUYỄN LÊ HOÀNG MINH Nam 16/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 14 8.00 9.00 8.25 25.25
326 140326 NGUYỄN THẾ MINH Nam 21/03/2007 Nghệ An 14 13 27 14 7.00 4.20 3.75 14.95
327 140327 NGUYỄN TUẤN MINH Nam 25/09/2007 Thái Bình 14 17 27 14 7.50 5.10 6.50 19.10
328 140328 TRỊNH ĐÌNH DƯƠNG MINH Nam 28/09/2007 Bình Dương 14 30 27 14 4.00 4.50 3.25 11.75
329 140329 BỒ NGUYỄN TRÀ MY Nữ 06/01/2007 Bình Dương 14 17 27 14 6.50 4.30 4.25 15.05
330 140330 ĐINH THỊ TRÀ MY Nữ 28/07/2007 Bình Dương 14 16 27 14 6.50 2.40 2.75 11.65
331 140331 ĐỖ THỊ KIỀU MY Nữ 18/09/2007 Bình Dương 14 15 27 14 6.50 3.50 3.25 13.25
332 140332 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 30/06/2007 Bình Phước 14 16 27 14 8.50 4.00 6.25 18.75
333 140333 NGUYỄN TRÀ MY Nữ 10/09/2007 Bình Dương 14 15 27 14 8.00 6.80 7.25 22.05
334 140334 NGUYỄN TRẦN THỊ TRÀ MY Nữ 02/03/2007 Bình Dương 14 16 27 14 8.25 4.60 7.25 20.10
335 140335 PHẠM KHÁNH MY Nữ 07/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 14 6.50 2.90 4.50 13.90
336 140336 PHẠM TRÀ MY Nữ 11/03/2007 Bình Dương 14 16 27 14 7.00 4.40 4.00 15.40
337 140337 THIỀU ĐẶNG THẢO MY Nữ 07/11/2007 Bình Dương 14 15 27 15 6.25 4.10 4.00 14.35
338 140338 TRẦN THỊ GIÁNG MY Nữ 22/09/2007 Bình Dương 14 13 27 15 7.00 3.50 3.50 14.00
339 140339 ĐỖ NI NA Nữ 22/01/2007 An Giang 14 15 27 15 6.25 2.20 4.00 12.45
340 140340 HOÀNG PHẠM LÊ NA Nữ 01/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 15 7.75 3.40 4.50 15.65
341 140341 TRỊNH THỊ CHI NA Nữ 05/11/2007 Thanh Hóa 14 17 27 15 8.50 3.50 5.00 17.00
342 140342 PHẠM PHƯƠNG NAM Nam 16/09/2007 Bình Dương 14 16 27 15 6.25 4.50 3.50 14.25
343 140343 THÂN CHÍ NAM Nam 04/02/2007 Bắc Giang 14 17 27 15 6.00 3.60 3.25 12.85
344 140344 TRẦN ĐẠI NAM Nam 13/06/2007 Bình Dương 14 16 27 15 5.75 3.00 6.75 15.50
345 140345 TRẦN HUỲNH HẢI NAM Nam 29/03/2007 Bình Dương 14 16 27 15 6.00 3.10 4.00 13.10
346 140346 TRẦN THỌ HOÀNG NAM Nam 27/04/2007 Kiên Giang 14 15 27 15 6.50 5.70 7.00 19.20
347 140347 VŨ HẢI NAM Nam 25/10/2007 Thái Bình 14 15 27 15 7.25 6.90 5.50 19.65
348 140348 DƯƠNG THỊ QUỲNH NGA Nữ 31/10/2007 Bình Dương 14 16 27 15 6.50 2.80 2.75 12.05
349 140349 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÀ Nữ 05/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 30 27 15 7.00 1.60 3.50 12.10
350 140350 BÙI THỊ KIM NGÂN Nữ 06/02/2007 Bình Dương 14 16 27 15 6.75 4.00 2.25 13.00
351 140351 ĐỖ ĐẶNG THANH NGÂN Nữ 15/08/2007 Bình Dương 14 16 27 15 5.50 3.10 5.50 14.10
352 140352 ĐOÀN MỸ KIM NGÂN Nữ 26/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 15 8.25 9.20 6.00 23.45
353 140353 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN Nữ 23/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 15 5.25 3.90 4.25 13.40
354 140354 HỨA NGỌC HÂN Nữ 18/07/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 12 27 15 7.50 9.10 10.00 26.60
355 140355 HUỲNH THỊ ÁNH NGÂN Nữ 03/11/2007 Đồng Tháp 14 13 27 15 5.75 2.20 2.25 10.20
356 140356 LÝ KIM NGÂN Nữ 03/11/2007 Bình Phước 14 16 27 15 8.25 5.80 6.00 20.05
357 140357 NGUYỄN NGỌC BẢO NGÂN Nữ 24/06/2007 Đồng Nai 14 16 27 15 7.25 5.10 7.75 20.10
358 140358 PHẠM HOÀNG THẢO NGÂN Nữ 31/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 15 8.00 7.70 6.75 22.45
359 140359 THIỀU THU NGÂN Nữ 15/01/2007 Bình Dương 14 15 27 15 7.00 2.40 4.00 13.40
360 140360 TRẦN NGỌC KIM NGÂN Nữ 15/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 15 8.25 4.80 5.00 18.05
361 140361 VÕ MAI TRÚC NGÂN Nữ 02/06/2007 Bình Dương 14 16 27 16 5.25 3.90 3.00 12.15
362 140362 VŨ THÚY NGÂN Nữ 22/11/2007 Thanh Hóa 14 13 1.0 DT Mường 27 16 5.75 2.40 3.00 12.15
363 140363 PHẠM THỊ HỒNG NGÁT Nữ 31/07/2007 Hải Phòng 14 16 27 16 6.00 4.00 3.25 13.25
364 140364 LÊ ĐỨC NGHI Nữ 24/09/2007 Bình Dương 14 17 27 16 6.50 5.90 6.25 18.65
365 140365 NGUYỄN NGỌC LÂM NGHI Nữ 12/04/2007 Bình Dương 14 16 1.0 DT Hoa 27 16 6.75 8.70 8.25 24.70
366 140366 TRẦN HOÀI BẢO NGHI Nữ 21/04/2007 Bình Dương 14 16 27 16 5.25 2.00 1.50 8.75
367 140367 TRẦN TRUNG NGHĨA Nam 08/10/2007 Bình Dương 14 16 27 16 5.75 4.30 5.00 15.05
368 140368 TRẦN TRUNG NGHĨA Nam 16/10/2006 Bình Dương 14 15 27 16 6.25 3.10 5.00 14.35
369 140369 NGUYỄN CHÍ NGOAN Nam 12/09/2005 Cà Mau 14 16 27 16 4.25 2.40 3.25 9.90
370 140370 ĐOÀN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 18/12/2007 Hà Nam 14 16 27 16 7.75 6.50 6.25 20.50
371 140371 DƯƠNG KIM NGỌC Nữ 04/02/2007 Bình Dương 14 15 27 16 7.50 2.30 4.50 14.30
372 140372 DƯƠNG YẾN NGỌC Nữ 11/12/2007 Bình Dương 14 17 27 16 6.75 1.40 2.75 10.90
373 140373 HỒ BẢO NGỌC Nữ 20/09/2007 Bình Dương 14 15 27 16 5.75 4.70 2.75 13.20
374 140374 LÊ NGUYỄN HOÀNG THU NGỌC Nữ 12/05/2007 Bình Dương 14 30 27 16 5.00 3.30 1.75 10.05
375 140375 LÊ THỊ HỒNG NGỌC Nữ 30/01/2007 Đồng Nai 14 16 27 16 8.00 7.10 7.00 22.10
376 140376 NGÔ THIÊN NGỌC Nữ 26/03/2007 Quảng Bình 14 17 27 16 6.25 2.70 5.00 13.95
377 140377 NGUYỄN BÙI PHƯƠNG BẢO NGỌC Nam 20/10/2007 Bình Dương 14 16 27 16 6.25 7.30 2.50 16.05
378 140378 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 01/04/2007 Hà Nam 14 16 27 16 6.00 2.20 2.50 10.70
379 140379 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 08/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 16 5.75 3.80 2.50 12.05
380 140380 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC Nữ 21/03/2007 Bình Dương 14 17 27 16 6.50 5.10 5.75 17.35
381 140381 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 08/01/2007 Bình Dương 14 16 27 16 6.00 3.20 3.50 12.70
382 140382 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC Nữ 19/12/2007 Đắk Nông 14 15 27 16 8.50 4.20 5.75 18.45
383 140383 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC Nữ 08/03/2007 Quảng Trị 14 16 27 16 7.25 4.50 7.75 19.50
384 140384 PHẠM THỊ TÚ NGỌC Nữ 23/02/2007 Thanh Hóa 14 17 27 16 8.00 8.00 7.25 23.25
385 140385 TRẦN MỸ NGỌC Nữ 26/09/2007 An Giang 14 13 27 17 6.75 3.20 2.75 12.70
386 140386 BÙI QUỐC NGUYÊN Nam 12/02/2007 Đồng Nai 14 15 27 17 6.75 5.60 6.50 18.85
387 140387 NGÔ ĐỨC TRUNG NGUYÊN Nam 07/05/2007 Hà Tĩnh 14 30 27 17 8.00 3.50 4.75 16.25
388 140388 NGUYỄN TĂNG THẢO NGUYÊN Nữ 27/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 17 7.00 3.60 5.25 15.85
389 140389 NGUYỄN BÙI NGUYÊN Nam 31/08/2007 Đắk Lắk 14 04 27 17 5.00 2.40 2.00 9.40
390 140390 PHẠM THỊ HỒNG NGUYÊN Nữ 03/01/2007 Bình Dương 14 15 27 17 8.50 3.30 4.50 16.30
391 140391 VÕ NGỌC KHÁNH NGUYÊN Nữ 26/01/2007 Bình Dương 14 16 27 17 9.25 9.40 6.50 25.15
392 140392 LÊ THỊ NHÀI Nữ 23/10/2007 Bình Dương 14 13 27 17 7.75 2.90 2.75 13.40
393 140393 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Nữ 20/01/2007 Đồng Nai 14 15 27 17 6.00 5.10 4.75 15.85
394 140394 ĐỖ TRỌNG NHÂN Nam 05/09/2007 Bình Dương 14 16 27 17 8.25 2.40 6.00 16.65
395 140395 LÊ VĂN MINH NHẬT Nam 21/10/2007 Bình Thuận 14 16 27 17 6.00 2.60 5.00 13.60
396 140396 LÊ TRẦN MINH NHẬT Nam 25/08/2007 Tiền Giang 14 13 27 17 7.50 3.70 6.25 17.45
397 140397 BÙI NHẬT UYÊN NHI Nữ 17/04/2007 Bình Dương 14 16 27 17 7.00 4.40 3.25 14.65
398 140398 BÙI VÕ THỊ TUYẾT NHI Nữ 11/05/2007 Bình Dương 14 13 27 17 6.50 2.20 5.75 14.45
399 140399 ĐÀO YẾN NHI Nữ 28/10/2007 Gia Lai 14 16 27 17 7.50 2.60 4.25 14.35
400 140400 LÊ NGỌC TUYẾT NHI Nữ 06/12/2007 Bình Dương 14 13 27 17 6.25 2.80 2.50 11.55
401 140401 LÊ NGỌC TUYẾT NHI Nữ 13/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 17 7.75 2.50 2.75 13.00
402 140402 MAI YẾN NHI Nữ 25/03/2007 Bình Dương 14 15 27 17 6.50 2.60 2.25 11.35
403 140403 NGHIÊM THỤY AN NHI Nữ 09/10/2007 Bình Dương 14 15 27 17 7.75 3.60 5.75 17.10
404 140404 NGÔ THỊ BẢO NHI Nữ 16/11/2007 Đồng Nai 14 15 27 17 8.00 4.00 6.50 18.50
405 140405 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI Nữ 19/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 17 7.50 5.00 2.00 14.50
406 140406 TỐNG THÁI NHI Nữ 23/02/2007 Bình Dương 14 15 27 17 8.25 3.80 4.75 16.80
407 140407 TRẦN BẢO NHI Nữ 09/11/2007 Bình Dương 14 16 27 17 7.25 7.10 7.75 22.10
408 140408 TRƯƠNG THỊ YẾN NHI Nữ 30/12/2007 Bình Dương 14 15 27 17 7.00 2.60 3.75 13.35
409 140409 TỪ NGỌC UYỂN NHI Nữ 20/03/2007 Bình Dương 14 16 27 18 7.25 4.40 5.00 16.65
410 140410 NGUYỄN THỊ TRÚC NHIÊN Nữ 17/02/2007 Bình Dương 14 13 27 18 7.00 3.00 3.50 13.50
411 140411 ĐỖ QUỲNH NHƯ Nữ 04/01/2007 Bình Dương 14 27 18 7.00 1.80 3.50 12.30
412 140412 LÊ QUỲNH NHƯ Nữ 25/12/2006 Bình Dương 14 15 27 18 6.75 6.10 4.50 17.35
413 140413 LÊ THÀNH NHƯ Nam 28/07/2007 Quảng Ngãi 14 13 27 18 6.00 3.40 3.00 12.40
414 140414 LÊ THỊ NGUYỆT NHƯ Nữ 20/06/2007 Bình Dương 14 15 27 18 8.00 5.00 7.50 20.50
415 140415 LÊ THỊ TÂM NHƯ Nữ 23/01/2007 Quảng Bình 14 16 27 18 3.50 3.40 4.25 11.15
416 140416 NGÔ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 13/04/2007 Bình Dương 14 16 27 18 7.75 4.10 4.75 16.60
417 140417 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 14/10/2007 Bình Dương 14 16 27 18 7.25 3.20 6.25 16.70
418 140418 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 03/03/2007 Bình Dương 14 16 27 18 7.25 2.40 5.25 14.90
419 140419 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 09/08/2006 Nghệ An 14 16 27 18 7.50 4.30 5.00 16.80
420 140420 TRẦN NGỌC NHƯ Nữ 19/08/2007 Bình Dương 14 17 27 18 7.00 1.00 3.50 11.50
421 140421 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 20/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 18 6.75 2.80 3.25 12.80
422 140422 TRƯƠNG NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 14/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 18 7.50 5.60 6.25 19.35
423 140423 TRƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 27/03/2007 Bình Dương 14 15 27 18 6.75 2.60 4.25 13.60
424 140424 THÁI HOÀNG MINH NHƯ Nữ 23/07/2007 Bình Dương 14 16 27 18 7.75 4.70 6.00 18.45
425 140425 NGUYỄN DIỆU HỒNG NHUNG Nữ 16/10/2007 Bình Dương 14 16 27 18 5.75 3.30 4.25 13.30
426 140426 NGUYỄN HỒNG NHUNG Nữ 04/09/2007 Bình Dương 14 15 27 18 5.50 3.30 6.75 15.55
427 140427 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Nữ 18/10/2007 Bình Dương 14 16 27 18 5.75 5.10 4.00 14.85
428 140428 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 27/07/2007 Bình Dương 14 16 27 18 6.50 7.20 7.75 21.45
429 140429 TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 12/11/2007 Bình Dương 14 15 27 18 6.75 2.80 4.50 14.05
430 140430 TRẦN THỊ NUÔI Nữ 09/01/2007 Bình Dương 14 13 27 18 4.00 2.40 4.00 10.40
431 140431 TRẦN TÚ OANH Nữ 14/01/2007 Bình Dương 14 04 27 18 5.75 2.50 3.00 11.25
432 140432 DƯƠNG THÀNH PHÁT Nam 26/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 18 5.25 4.00 2.50 11.75
433 140433 LÊ THÀNH PHÁT Nam 18/02/2007 Bình Dương 14 16 27 19 7.50 7.40 7.25 22.15
434 140434 NGUYỄN ĐỨC PHÁT Nam 04/10/2007 Bắc Ninh 14 15 1.0 Mẹ DT Mường 27 19 7.00 3.60 4.50 16.10
435 140435 NGUYỄN LỘC PHÁT Nam 28/07/2007 Bình Dương 14 15 27 19 7.50 6.20 3.00 16.70
436 140436 TRẦN TRƯỜNG PHÁT Nam 27/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 19 7.50 9.10 7.75 24.35
437 140437 TRẦN VĂN NGỌC PHÁT Nam 02/10/2007 Bình Dương 14 16 27 19 7.50 3.00 4.50 15.00
438 140438 TRƯƠNG HOÀNG TIẾN PHÁT Nam 08/12/2007 Bình Dương 14 15 27 19 6.75 2.60 7.00 16.35
439 140439 NGUYỄN TUẤN PHI Nam 04/09/2007 Thái Bình 14 15 27 19 7.75 2.30 3.50 13.55
440 140440 TRẦN VIẾT PHI Nam 04/11/2007 Bình Dương 14 16 27 19 7.25 2.50 6.25 16.00
441 140441 TỪ THỊ KIM PHI Nữ 10/05/2007 Bình Dương 14 12 27 19 6.50 3.70 3.00 13.20
442 140442 VÕ HẠO PHI Nam 14/12/2007 Bình Dương 14 17 27 19 5.00 3.00 3.00 11.00
443 140443 LƯU VÕ THANH PHONG Nam 11/04/2007 Bình Dương 14 16 27 19 8.25 7.60 6.25 22.10
444 140444 PHẠM HOÀNG NHÍP PHONG Nam 15/10/2007 Bình Dương 14 15 27 19 6.50 1.50 2.75 10.75
445 140445 PHẠM THANH PHONG Nam 19/12/2007 Bình Dương 14 15 27 19 7.50 4.40 4.25 16.15
446 140446 TRẦN TẤN PHONG Nam 25/02/2007 Bình Dương 14 13 27 19 6.50 7.00 5.50 19.00
447 140447 NGUYỄN CÔNG PHÚ Nam 06/05/2007 Hải Dương 14 16 27 19 5.75 6.60 4.50 16.85
448 140448 TRƯƠNG QUANG PHÚ Nam 05/11/2007 Bình Dương 14 16 27 19 7.50 7.80 7.25 22.55
449 140449 ĐOÀN THIÊN PHÚC Nam 19/06/2007 Bình Dương 14 16 27 19 5.25 4.40 6.75 16.40
450 140450 HOÀNG HẢI HỒNG PHÚC Nam 05/09/2007 Bình Dương 14 30 27 19 6.75 3.10 6.00 15.85
451 140451 LÊ NGUYỄN HOÀI PHÚC Nam 11/11/2007 Bình Dương 14 15 27 19 6.50 3.40 5.25 15.15
452 140452 LÊ THANH PHÚC Nữ 10/02/2007 Bình Dương 14 16 27 19 8.00 4.40 4.50 16.90
453 140453 LƯƠNG HUỲNH PHÚC Nam 03/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 19 5.50 5.20 5.25 15.95
454 140454 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 11/08/2007 Bình Dương 14 16 27 19 7.25 2.40 3.50 13.15
455 140455 NGUYỄN HUỲNH NHƯ PHÚC Nữ 09/03/2007 Bình Dương 14 16 27 19 8.25 4.80 5.75 18.80
456 140456 NGUYỄN PHAN THIÊN PHÚC Nam 20/04/2007 Bình Dương 14 16 27 19 5.00 4.00 1.25 10.25
457 140457 NGUYỄN VĂN PHÚC Nam 05/06/2007 Tây Ninh 14 16 27 20 6.75 2.90 3.50 13.15
458 140458 PHẠM HOÀNG PHÚC Nam 23/02/2007 Bình Dương 14 16 27 20 6.00 4.70 4.75 15.45
459 140459 PHÙNG HOÀNG PHÚC Nam 31/12/2007 Bình Dương 14 16 27 20 7.00 1.60 6.25 14.85
460 140460 TRẦN HỮU PHÚC Nam 29/09/2007 Bình Dương 14 16 27 20 8.00 4.00 7.25 19.25
461 140461 NGUYỄN THỊ KHÁNH PHỤNG Nữ 13/02/2007 Đồng Nai 14 15 27 20 6.75 3.20 4.25 14.20
462 140462 ĐƯỜNG XUÂN PHƯỚC Nam 12/09/2006 Vũng Tàu 14 15 27 20 4.00 2.40 6.75 13.15
463 140463 TRẦN HOÀNG PHƯỚC Nam 05/11/2007 Bình Dương 14 16 27 20 7.00 4.50 4.75 16.25
464 140464 BÙI ĐỨC PHƯƠNG Nam 27/09/2007 Thanh Hóa 14 15 27 20 6.75 2.50 5.50 14.75
465 140465 DI ĐỖ ANH PHƯƠNG Nữ 29/11/2007 Bình Dương 14 16 27 20 7.25 5.70 4.25 17.20
466 140466 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG Nữ 13/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 20 8.50 3.00 4.00 15.50
467 140467 NGÔ THỊ HIỀN PHƯƠNG Nữ 13/06/2007 Thanh Hóa 14 16 1.0 DT Mường 27 20 8.25 6.10 8.25 23.60
468 140468 NGUYỄN HÀ KHÁNH PHƯƠNG Nữ 27/05/2007 Bình Dương 14 16 27 20 7.25 6.90 6.75 20.90
469 140469 NGUYỄN THIÊN PHƯƠNG Nữ 25/05/2007 Đồng Nai 14 15 27 20 6.75 4.00 5.25 16.00
470 140470 ÔNG LAN PHƯƠNG Nữ 11/03/2007 Bình Dương 14 16 27 20 7.25 2.20 3.50 12.95
471 140471 PHAN NGỌC THANH PHƯƠNG Nữ 16/03/2007 Bình Dương 14 16 27 20 6.75 3.80 4.00 14.55
472 140472 TRẦN ĐỨC PHƯƠNG Nam 17/11/2007 Hà Nội 14 16 27 20 7.75 2.30 5.50 15.55
473 140473 BIỆN TIẾN QUÂN Nam 09/05/2006 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 20 7.00 3.70 4.00 14.70
474 140474 HOÀNG NGỌC QUÂN Nam 28/04/2007 Bình Dương 14 17 27 20 6.25 6.10 5.25 17.60
475 140475 HOÀNG PHẠM MINH QUÂN Nam 19/11/2007 Thanh Hóa 14 17 27 20 6.00 2.40 5.00 13.40
476 140476 NGÔ MINH QUÂN Nam 14/07/2007 Nghệ An 14 16 27 20 7.00 2.60 2.00 11.60
477 140477 NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam 13/12/2007 Bình Dương 14 13 27 20 6.50 5.20 7.25 18.95
478 140478 NGUYỄN MINH QUÂN Nam 30/08/2007 Ninh Bình 14 16 27 20 2.00 3.00 1.00 6.00
479 140479 NGUYỄN TRUNG QUÂN Nam 15/07/2007 Đồng Nai 14 16 27 20 7.75 6.40 7.25 21.40
480 140480 LÊ ĐÌNH QUANG Nam 20/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 20 7.50 5.50 3.25 16.25
481 140481 THÁI THỊ HUỲNH QUÝ Nữ 10/03/2007 Bình Dương 14 16 27 21 6.75 4.90 4.00 15.65
482 140482 TRẦN DUY QUÝ Nam 02/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 21 7.50 5.70 4.25 17.45
483 140483 BÙI THỊ LỆ QUYÊN Nữ 23/08/2007 Bình Dương 14 16 27 21 7.00 4.80 3.00 14.80
484 140484 LÊ THỊ LỆ QUYÊN Nữ 19/10/2007 Bình Dương 14 16 27 21 8.00 3.50 3.75 15.25
485 140485 NGUYỄN KHÁNH QUYÊN Nam 04/02/2007 Bình Dương 14 16 27 21 7.75 3.60 2.00 13.35
486 140486 VÕ NGỌC TÚ QUYÊN Nữ 26/04/2007 Bình Dương 14 16 27 21 6.75 3.60 3.25 13.60
487 140487 LÊ VĂN QUYẾT Nam 16/11/2006 Thanh Hóa 14 30 27 21 4.25 3.30 1.50 9.05
488 140488 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 23/06/2007 Nam Định 14 15 27 21 7.75 4.30 4.50 16.55
489 140489 ĐẶNG NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 29/05/2007 Bình Định 14 13 27 21 7.50 2.60 1.50 11.60
490 140490 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 03/10/2007 Bình Dương 14 16 27 21 7.50 3.00 3.50 14.00
491 140491 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 06/11/2007 Bình Dương 14 16 27 21 6.75 3.60 6.25 16.60
492 140492 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 19/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 21 5.50 4.50 2.25 12.25
493 140493 NGUYỄN THỊ MỸ QUỲNH Nữ 30/03/2007 Thanh Hóa 14 13 27 21 7.50 3.10 3.25 13.85
494 140494 TẠ NHƯ QUỲNH Nữ 16/09/2007 Bình Dương 14 03 27 21 7.50 4.90 1.25 13.65
495 140495 NGUYỄN TẤN SANG Nam 28/12/2007 Bình Dương 14 17 1.0 DT Nùng 27 21 7.00 5.60 7.75 21.35
496 140496 NGUYỄN QUANG SÁNG Nam 14/11/2007 Bình Dương 14 16 27 21 7.00 5.10 6.00 18.10
497 140497 LÊ HỒNG SƠN Nam 23/06/2007 Thanh Hóa 14 13 27 21 4.25 3.00 4.25 11.50
498 140498 TRỊNH VIẾT SƠN Nam 29/07/2007 Đồng Nai 14 16 27 21 7.25 4.20 3.75 15.20
499 140499 LÊ MINH TÀI Nam 19/04/2007 Bình Dương 14 15 27 21 6.00 3.70 4.75 14.45
500 140500 LÊ TẤN TÀI Nam 16/08/2007 Đồng Nai 14 13 2.0 CCTA bậc 3 27 21 8.25 8.20 9.00 27.45
501 140501 NGUYỄN THÀNH TÀI Nam 10/07/2007 Bình Dương 14 16 27 21 6.00 3.50 4.00 13.50
502 140502 NGUYỄN THÀNH TÀI Nam 30/03/2007 An Giang 14 13 27 21 6.50 5.90 7.50 19.90
503 140503 PHẠM ĐĂNG TÀI Nam 10/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 21 6.75 3.30 4.25 14.30
504 140504 TRẦN ANH TÀI Nam 09/10/2007 Đồng Nai 14 16 27 21 5.25 3.50 3.00 11.75
505 140505 ĐỔ TIẾN TÂM Nam 24/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 21 4.75 3.40 4.25 12.40
506 140506 LÊ THỊ MỸ TÂM Nữ 18/12/2007 Bình Dương 14 15 27 22 5.50 3.10 4.25 12.85
507 140507 NGUYỄN ĐỨC TÂM Nam 13/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 22 7.50 3.80 3.50 14.80
508 140508 VÕ NGUYỄN NGỌC TÂM Nữ 11/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 22 8.25 4.50 5.50 18.25
509 140509 ĐẶNG VÕ NHỰT TÂN Nam 21/07/2007 Bến Tre 14 17 27 22 7.00 2.60 1.25 10.85
510 140510 NGÔ MINH TÂN Nam 21/04/2007 Bình Dương 14 13 27 22 5.25 1.80 2.75 9.80
511 140511 NGUYỄN VIẾT TÂN Nam 01/08/2007 Trà Vinh 14 16 27 22 6.00 2.40 2.75 11.15
512 140512 TRẦN NHẬT TÂN Nam 04/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 22 5.25 2.20 2.25 9.70
513 140513 BÙI THỊ HỒNG THẮM Nữ 27/12/2007 Hưng Yên 14 17 27 22 7.50 2.30 4.75 14.55
514 140514 PHẠM HỒNG THẮM Nữ 04/06/2007 Bình Dương 14 16 27 22 9.50 3.20 5.50 18.20
515 140515 BÙI VĂN THẮNG Nam 14/03/2007 Thanh Hóa 14 12 27 22 6.00 2.80 0.75 9.55
516 140516 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Nam 17/03/2007 Vĩnh Phúc 14 13 27 22 7.75 7.40 7.75 22.90
517 140517 ĐỖ PHẠM NGỌC THANH Nữ 25/04/2007 Bình Dương 14 16 27 22 5.75 5.30 5.00 16.05
518 140518 DƯƠNG THANH THANH Nữ 10/04/2007 Đồng Nai 14 16 1.0 DT Hoa 27 22 8.00 5.00 7.50 21.50
519 140519 LƯƠNG NGỌC TUYẾT THANH Nữ 06/10/2007 Hậu Giang 14 16 27 22 8.25 4.60 7.25 20.10
520 140520 NGUYỄN CHÂU THANH Nam 11/08/2007 Bình Dương 14 13 27 22 5.75 4.20 6.25 16.20
521 140521 VÕ CHÍ THANH Nam 25/09/2007 Đồng Nai 14 15 27 22 4.75 1.50 5.50 11.75
522 140522 VÕ TÂM THANH Nam 17/03/2007 Bình Dương 14 16 27 22 6.00 5.20 4.25 15.45
523 140523 LÊ TẤN THÀNH Nam 20/05/2007 An Giang 14 04 27 22 7.50 3.40 5.75 16.65
524 140524 NGUYỄN VIỆT THÀNH Nam 04/04/2007 Bình Dương 14 15 27 22 5.50 3.60 4.00 13.10
525 140525 QUÁCH VĨNH THÀNH Nam 04/10/2007 Đồng Nai 14 17 27 22 7.25 7.40 3.75 18.40
526 140526 VŨ MINH THÀNH Nam 20/04/2007 Bình Dương 14 16 27 22 7.75 4.30 6.25 18.30
527 140527 NGUYỄN TRẦN THỊ THANH THẢO Nữ 02/10/2007 Bình Dương 14 13 27 22 6.75 2.40 1.00 10.15
528 140528 LÊ THỊ MAI THẢO Nữ 05/03/2005 Bình Dương 14 15 27 22 7.25 3.90 4.25 15.40
529 140529 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 14/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 22 6.25 2.30 4.00 12.55
530 140530 NGUYỄN LÊ THANH THẢO Nữ 22/09/2007 Bình Dương 14 16 27 22 6.25 4.00 3.25 13.50
531 140531 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 28/02/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 23 6.75 3.50 4.75 15.00
532 140532 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 09/04/2007 Hà Tĩnh 14 16 27 23 6.50 3.80 3.50 13.80
533 140533 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 19/02/2007 Bình Dương 14 15 27 23 5.50 2.20 2.75 10.45
534 140534 PHẠM PHƯƠNG THẢO Nữ 30/04/2007 Đồng Nai 14 16 27 23 8.75 3.50 5.50 17.75
535 140535 PHẠM THỊ THANH THẢO Nữ 07/09/2007 Bình Dương 14 16 27 23 6.50 4.10 6.00 16.60
536 140536 PHAN THU THẢO Nữ 13/05/2007 Bình Dương 14 15 27 23 8.75 3.90 6.00 18.65
537 140537 TRẦN THỊ LÊ PHƯƠNG THẢO Nữ 07/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 23 7.50 3.60 2.00 13.10
538 140538 VŨ THỊ THU THẢO Nữ 26/01/2007 Bình Dương 14 13 27 23 7.50 3.80 7.75 19.05
539 140539 NGUYỄN THỊ MAI THI Nữ 30/07/2007 Gia Lai 14 16 27 23 6.75 4.80 6.75 18.30
540 140540 TRẦN LÊ MINH THI Nữ 17/10/2007 Bình Dương 14 16 27 23 6.50 3.80 5.75 16.05
541 140541 NGUYỄN NGỌC THIỆN Nam 20/05/2007 Bình Dương 14 15 27 23 6.75 4.30 5.00 16.05
542 140542 TRƯƠNG HOÀNG PHÚC THIỆN Nam 30/09/2007 Đồng Tháp 14 30 27 23 7.75 3.40 6.25 17.40
543 140543 BÙI GIA THỊNH Nam 02/04/2007 Bình Dương 14 16 27 23 7.00 7.90 6.75 21.65
544 140544 HÀ KHƯƠNG THỊNH Nam 31/05/2007 Sóc Trăng 14 17 27 23 6.50 6.90 5.25 18.65
545 140545 LÊ HỮU THỊNH Nam 18/05/2007 Trà Vinh 14 16 27 23 8.50 2.80 6.75 18.05
546 140546 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH Nam 06/08/2007 Bình Dương 14 16 27 23 3.75 4.00 6.50 14.25
547 140547 TRẦN VÕ QUỐC THỊNH Nam 22/08/2007 Bình Dương 14 15 27 23 5.00 6.10 7.50 18.60
548 140548 ĐOÀN QUANG THỌ Nam 26/03/2007 Đồng Nai 14 15 27 23 5.50 4.30 8.25 18.05
549 140549 NGUYỄN PHƯỚC THỌ Nam 25/09/2007 Hà Nội 14 13 27 23 8.50 4.40 6.00 18.90
550 140550 ĐỖ MINH THÔNG Nam 13/04/2007 Bình Dương 14 27 27 23 4.50 2.20 3.75 10.45
551 140551 TRẦN DUY THÔNG Nam 28/11/2007 Bình Dương 14 04 27 23 4.25 3.20 2.00 9.45
552 140552 HỒ THỊ HOÀI THU Nữ 24/09/2007 Đồng Nai 14 16 27 23 8.00 5.70 3.75 17.45
553 140553 BÙI NGỌC ANH THƯ Nữ 17/02/2007 Bình Dương 14 15 27 23 6.50 1.10 6.75 14.35
554 140554 ĐẶNG NGỌC THANH THƯ Nữ 22/10/2007 Bình Dương 14 12 2.0 CCTA bậc 3 27 23 8.75 8.90 10.00 29.65
555 140555 ĐINH THỊ MINH THƯ Nữ 15/12/2007 Bình Dương 14 16 27 23 7.00 3.10 4.25 14.35
556 140556 HUỲNH THỊ ANH THƯ Nữ 23/03/2007 Bình Dương 14 16 27 24 8.00 7.20 7.25 22.45
557 140557 LÊ HUỲNH ANH THƯ Nữ 24/04/2007 Bình Dương 14 15 27 24 7.25 3.10 6.50 16.85
558 140558 LÊ MINH THƯ Nữ 22/06/2007 Đồng Nai 14 16 27 24 8.25 1.90 4.75 14.90
559 140559 LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 12/06/2006 An Giang 14 13 27 24 8.00 3.40 3.75 15.15
560 140560 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 29/05/2007 Bình Dương 14 13 27 24 8.50 7.30 8.50 24.30
561 140561 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ Nữ 02/06/2007 Bình Dương 14 15 27 24 7.75 9.40 6.75 23.90
562 140562 PHAN NGUYỄN MINH THƯ Nữ 16/03/2007 Bình Dương 14 16 27 24 6.50 4.30 6.00 16.80
563 140563 PHAN THỊ ANH THƯ Nữ 12/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 24 7.50 3.70 3.25 14.45
564 140564 VI THỊ MINH THƯ Nữ 12/12/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 24 7.00 4.20 3.50 14.70
565 140565 VÕ THỊ THANH THƯ Nữ 19/06/2007 Bình Dương 14 16 27 24 7.50 6.20 7.75 21.45
566 140566 BÙI TRUNG THUẬN Nam 25/12/2007 Đồng Nai 14 06 27 24 6.00 4.10 8.00 18.10
567 140567 LÊ THIỆN THUẬN Nam 14/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 24 6.25 3.10 5.50 14.85
568 140568 LÝ MINH THUẬN Nam 24/08/2007 Bình Dương 14 15 1.0 DT Khơme 27 24 4.50 4.50 1.00 11.00
569 140569 HOÀNG THỊ NGỌC THÚY Nữ 29/10/2007 Bình Dương 14 16 27 24 7.00 4.30 4.00 15.30
570 140570 NGUYỄN THANH THÚY Nữ 28/02/2007 Bình Dương 14 15 27 24 6.00 3.80 4.25 14.05
571 140571 TRỊNH THỊ PHƯƠNG THÚY Nữ 03/12/2007 Thanh Hóa 14 16 27 24 8.00 1.20 6.50 15.70
572 140572 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Nữ 07/05/2007 Đồng Nai 14 15 27 24 7.75 3.60 5.00 16.35
573 140573 ĐẶNG THỊ MINH THY Nữ 14/03/2007 Bình Dương 14 16 27 24 7.00 4.20 6.75 17.95
574 140574 NGUYỄN HOÀNG ANH THY Nữ 18/06/2007 Bình Dương 14 16 27 24 8.75 9.60 7.00 25.35
575 140575 NGUYỄN NGỌC BẢO THY Nữ 28/04/2007 Bình Dương 14 17 27 24 7.50 4.50 7.25 19.25
576 140576 DƯƠNG THỊ CẨM TIÊN Nữ 07/12/2007 Bình Dương 14 15 27 24 7.25 3.80 5.75 16.80
577 140577 ĐÀO DUY TIẾN Nam 20/11/2007 Tiền Giang 14 15 27 24 4.75 2.60 0.75 8.10
578 140578 NGUYỄN MINH TIẾN Nam 20/02/2007 Hải Phòng 14 16 27 24 7.00 4.00 5.75 16.75
579 140579 NGUYỄN QUỐC TIẾN Nam 13/10/2007 Bình Thuận 14 15 27 24 7.50 2.80 3.75 14.05
580 140580 NGUYỄN VĂN TIẾN Nam 25/01/2007 Bình Dương 14 16 27 24 6.75 3.70 5.50 15.95
581 140581 PHAN TRUNG TIẾN Nam 10/02/2007 Đồng Nai 14 15 27 25 7.25 5.30 6.50 19.05
582 140582 NGUYỄN MINH TIỀN Nam 30/12/2007 Bình Dương 14 16 27 25 6.50 3.20 3.75 13.45
583 140583 LÊ TRƯỜNG TÍN Nam 05/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 25 6.75 5.10 7.25 19.10
584 140584 NGUYỄN TRUNG TÍN Nam 06/03/2007 Đồng Nai 14 15 27 25 5.75 2.00 6.75 14.50
585 140585 TRƯƠNG QUỐC TÌNH Nam 27/11/2007 Bình Dương 14 15 27 25 6.25 3.00 5.00 14.25
586 140586 QUÁCH HÙNG TỚI Nam 09/02/2007 Bình Dương 14 16 27 25 5.75 2.20 5.75 13.70
587 140587 LƯƠNG ANH TRÀ Nữ 09/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 25 6.00 3.20 5.00 14.20
588 140588 ĐOÀN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 03/05/2007 Bình Dương 14 15 27 25 7.00 5.40 6.50 18.90
589 140589 HỒ QUỲNH TRÂM Nữ 02/11/2007 Bình Dương 14 16 27 25 7.25 4.80 3.25 15.30
590 140590 NGÔ HUỲNH TRÂM Nữ 28/08/2006 Kiên Giang 14 17 27 25 6.75 2.20 3.25 12.20
591 140591 NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRÂM Nữ 07/04/2007 Bình Dương 14 15 27 25 9.00 7.20 6.25 22.45
592 140592 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 07/10/2007 Bình Dương 14 16 27 25 6.50 2.90 5.50 14.90
593 140593 TRẦN HUỲNH THẢO TRÂM Nữ 04/11/2007 Bình Dương 14 16 27 25 5.75 2.60 5.50 13.85
594 140594 TRẦN NGỌC TRÂM Nữ 26/07/2007 Bình Dương 14 17 27 25 5.75 1.40 2.25 9.40
595 140595 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM Nữ 01/06/2007 Hậu Giang 14 17 27 25 7.50 4.30 4.25 16.05
596 140596 TRỊNH THÙY TRÂM Nữ 19/02/2007 Thái Bình 14 16 27 25 9.25 8.50 8.75 26.50
597 140597 NGUYỄN HUỲNH TRÂN Nữ 15/03/2007 Bạc Liêu 14 15 27 25 8.75 5.90 3.50 18.15
598 140598 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN Nữ 23/12/2007 An Giang 14 16 27 25 6.75 2.40 3.00 12.15
599 140599 NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN Nữ 18/04/2007 Bình Dương 14 16 27 25 7.75 7.10 6.75 21.60
600 140600 PHẠM NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 08/09/2007 Bình Dương 14 17 27 25 6.50 3.40 3.25 13.15
601 140601 PHẠM THỊ MỸ TRÂN Nữ 25/08/2007 Quảng Ngãi 14 16 27 25 7.00 2.80 5.50 15.30
602 140602 TIÊU BẢO TRÂN Nữ 13/06/2007 Hậu Giang 14 16 27 25 7.00 3.20 3.75 13.95
603 140603 TRẦN HUYỀN TRÂN Nữ 26/07/2007 Bình Dương 14 17 27 25 5.50 2.60 3.00 11.10
604 140604 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 24/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 25 8.00 7.90 6.75 22.65
605 140605 ĐỖ HUỲNH YẾN TRANG Nữ 04/10/2007 Bình Dương 14 16 27 25 6.25 3.70 5.00 14.95
606 140606 HỒ NGỌC UYÊN TRANG Nữ 14/12/2007 Bình Dương 14 16 27 26 5.00 5.20 1.50 11.70
607 140607 LÊ THỊ THÙY TRANG Nữ 19/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 27 26 6.00 3.30 5.75 15.05
608 140608 MAI THỊ THÙY TRANG Nữ 16/08/2006 Hà Tĩnh 14 16 27 26 6.50 1.60 3.25 11.35
609 140609 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 02/01/2007 Thanh Hóa 14 13 27 26 7.00 5.00 5.00 17.00
610 140610 NGUYỄN THỊ LINH TRANG Nữ 24/05/2007 Thanh Hóa 14 16 27 26 7.50 4.10 4.00 15.60
611 140611 PHẠM THÙY TRANG Nữ 27/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 26 8.00 4.10 6.75 18.85
612 140612 TRẦN THỊ YẾN TRANG Nữ 01/10/2007 Bình Dương 14 16 27 26 7.00 4.30 4.00 15.30
613 140613 TRỊNH HUYỀN TRANG Nữ 05/09/2007 Thái Bình 14 16 27 26 6.50 6.30 5.50 18.30
614 140614 VŨ THỊ THÙY TRANG Nữ 04/06/2007 Hà Tĩnh 14 15 27 26 7.00 2.10 4.50 13.60
615 140615 HUỲNH MINH TRÍ Nam 09/10/2007 Bình Dương 14 27 26 7.00 8.50 7.50 23.00
616 140616 HUỲNH MINH TRÍ Nam 27/06/2007 Bình Dương 14 30 27 26 6.75 5.90 3.00 15.65
617 140617 NGÔ MINH ANH TRÍ Nam 02/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 26 3.75 3.10 6.75 13.60
618 140618 NGUYỄN MINH TRÍ Nam 08/06/2007 Đồng Nai 14 16 27 26 6.50 4.20 5.50 16.20
619 140619 TRẦN QUANG TRIẾT Nam 30/07/2007 Bình Dương 14 13 27 26 7.00 7.30 5.75 20.05
620 140620 LÊ NGUYỄN TÚ TRINH Nữ 29/12/2007 Bình Dương 14 16 27 26 8.00 7.40 6.75 22.15
621 140621 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH Nữ 26/04/2007 Cần Thơ 14 15 27 26 7.50 2.30 6.50 16.30
622 140622 NGUYỄN VĂN TRỌNG Nam 23/03/2007 Bình Dương 14 17 27 26 6.25 3.60 2.00 11.85
623 140623 NGÔ THANH TRÚC Nữ 11/08/2007 Bình Dương 14 17 27 26 8.00 4.50 5.50 18.00
624 140624 NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚC Nữ 01/01/2007 Bình Dương 14 15 27 26 6.75 6.60 7.25 20.60
625 140625 NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC Nữ 23/07/2007 Bình Dương 14 16 27 26 4.00 3.70 6.75 14.45
626 140626 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 08/06/2007 An Giang 14 15 27 26 5.50 2.60 6.25 14.35
627 140627 PHẠM THỊ THANH TRÚC Nữ 26/06/2007 Đồng Nai 14 16 27 26 6.75 3.50 3.50 13.75
628 140628 PHAN THANH TRÚC Nữ 06/10/2007 Bình Dương 14 16 27 26 8.00 3.10 3.75 14.85
629 140629 TRẦN THANH TRÚC Nữ 29/05/2007 Bình Dương 14 15 27 26 8.25 6.90 8.25 23.40
630 140630 VÕ HỒNG THANH TRÚC Nữ 14/05/2007 Bình Dương 14 15 27 26 6.00 2.50 4.00 12.50
631 140631 DƯƠNG QUỐC TRUNG Nam 10/11/2007 Bình Dương 14 15 27 27 7.25 6.10 5.50 18.85
632 140632 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG Nam 22/12/2006 Thanh Hóa 14 15 27 27 7.25 5.70 4.75 17.70
633 140633 NGUYỄN ĐỨC TRUNG Nam 10/08/2007 Bình Dương 14 17 27 27 6.25 2.80 4.75 13.80
634 140634 NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 26/04/2007 Bình Dương 14 16 27 27 8.25 2.40 6.00 16.65
635 140635 PHẠM CHÍ TRUNG Nam 30/05/2006 Tiền Giang 14 04 27 27 6.50 5.20 4.50 16.20
636 140636 LÊ NHẬT TRƯỜNG Nam 12/04/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 27 8.50 5.50 7.00 21.00
637 140637 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Nam 12/03/2007 Bình Dương 14 30 27 27 7.25 2.60 6.75 16.60
638 140638 TRẦN NHỰT TRƯỜNG Nam 06/10/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 27 7.75 4.10 6.00 17.85
639 140639 ĐÀO MINH Nữ 26/01/2007 Bình Dương 14 16 27 27 7.50 8.00 7.75 23.25
640 140640 HOÀNG CẨM Nữ 26/09/2007 Bình Dương 14 16 27 27 7.00 2.70 4.75 14.45
641 140641 HOÀNG PHAN THÁI Nam 07/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 27 6.75 4.60 4.25 15.60
642 140642 LÊ DUY Nam 25/06/2007 Bình Dương 14 16 27 27 6.75 4.60 5.00 16.35
643 140643 TRẦN ANH TÚ Nam 15/10/2007 Nam Định 14 16 27 27 8.00 3.30 6.00 17.30
644 140644 HÀ DƯƠNG ANH TUẤN Nam 10/11/2006 Thanh Hóa 14 15 27 27 5.75 4.40 4.25 14.40
645 140645 LÊ ĐỨC TUẤN Nam 08/06/2007 Bình Dương 14 16 27 27 8.25 6.50 8.50 23.25
646 140646 NGUYỄN HOÀNG TUẤN Nam 20/07/2007 Bình Dương 14 15 27 27 4.75 3.50 2.75 11.00
647 140647 NGUYỄN HỮU TUẤN Nam 20/08/2007 Bình Dương 14 13 27 27 7.00 7.30 8.75 23.05
648 140648 PHẠM MINH TUẤN Nam 17/09/2007 Thái Bình 14 16 27 27 5.25 2.30 4.50 12.05
649 140649 TRẦN HOÀNG ANH TUẤN Nam 18/11/2007 Bình Dương 14 16 27 27 7.25 5.20 6.25 18.70
650 140650 VŨ HOÀNG ANH TUẤN Nam 25/05/2007 Bình Dương 14 16 27 27 8.25 7.50 7.75 23.50
651 140651 VŨ QUỐC TÙNG Nam 01/11/2007 Ninh Bình 14 16 1.0 Mẹ DT Mường 27 27 6.00 3.00 3.00 13.00
652 140652 HUỲNH THỊ KHÁNH TƯỜNG Nữ 22/11/2007 Trà Vinh 14 13 27 27 7.00 2.30 2.50 11.80
653 140653 VÕ KHÁNH TƯỜNG Nam 04/12/2007 Bình Dương 14 13 27 27 3.25 4.40 2.50 10.15
654 140654 LÊ THỊ THU TUYỀN Nữ 26/03/2007 Bình Dương 14 16 27 27 5.25 3.00 5.00 13.25
655 140655 NGÔ KIM TUYỀN Nữ 11/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 27 8.00 2.80 3.00 13.80
656 140656 NGUYỄN NGÔ NGỌC TUYỀN Nữ 12/11/2007 Bình Dương 14 15 27 28 6.75 4.10 6.00 16.85
657 140657 NGUYỄN THỊ CÔNG TUYỀN Nữ 24/12/2007 Đắk Lắk 14 15 1.0 DT Khơ Me 27 28 6.75 3.10 7.75 18.60
658 140658 LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN Nữ 21/05/2007 Bình Dương 14 15 27 28 5.75 1.80 5.00 12.55
659 140659 NGUYỄN TỐNG MỸ UYÊN Nữ 15/02/2007 Đồng Nai 14 16 27 28 5.50 5.00 3.25 13.75
660 140660 TRẦN TÚ KHÁNH UYÊN Nữ 08/12/2006 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 27 28 6.25 3.40 2.00 11.65
661 140661 TRỊNH PHƯƠNG UYÊN Nữ 09/05/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 13 27 28 6.75 6.10 4.50 17.35
662 140662 DOÃN THỊ VÂN Nữ 15/12/2007 Thanh Hóa 14 13 27 28 6.00 4.50 4.75 15.25
663 140663 MAI THỊ THU VÂN Nữ 10/02/2007 Thanh Hóa 14 16 27 28 6.00 3.80 3.50 13.30
664 140664 NGÔ THANH VÂN Nữ 27/11/2007 Bình Dương 14 15 27 28 6.75 4.20 4.50 15.45
665 140665 NGUYỄN THỊ TRÚC VÂN Nữ 18/01/2007 Đồng Nai 14 15 27 28 7.00 4.00 7.75 18.75
666 140666 TRẦN THANH THẢO VÂN Nữ 02/08/2007 Đồng Nai 14 16 27 28 8.50 7.10 7.75 23.35
667 140667 DƯƠNG HƯỚNG VĂN Nữ 03/11/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 17 1.0 DT Hoa 27 28 7.00 3.40 3.00 14.40
668 140668 PHẠM ĐỨC VĂN Nam 04/11/2007 Cà Mau 14 13 27 28 3.50 2.50 0.50 6.50
669 140669 HUỲNH NGỌC LAN VI Nữ 30/06/2007 Bình Dương 14 15 27 28 6.00 4.70 2.75 13.45
670 140670 LÊ HOÀNG HÀ VI Nữ 10/07/2007 Ninh Bình 14 13 27 28 7.75 2.60 2.75 13.10
671 140671 NGUYỄN THỊ KIỀU VI Nữ 05/08/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 04 27 28 6.25 3.80 2.75 12.80
672 140672 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Nữ 16/09/2007 Quảng Ninh 14 16 27 28 8.00 6.00 6.50 20.50
673 140673 PHẠM TƯỜNG VI Nữ 03/01/2007 Bình Dương 14 16 27 28 8.25 6.60 5.50 20.35
674 140674 ĐỖ ĐÌNH VIỆT Nam 06/07/2007 Thanh Hóa 14 27 28 4.50 3.40 1.00 8.90
675 140675 NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam 03/01/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 27 28 7.25 3.40 3.25 13.90
676 140676 TRẦN MINH BẢO VIỆT Nam 06/02/2007 Thanh Hóa 14 17 27 28 8.00 7.60 6.50 22.10
677 140677 NGUYỄN NGỌC VINH Nữ 07/10/2007 Bình Dương 14 15 27 28 7.00 5.10 3.75 15.85
678 140678 NGUYỄN QUANG VINH Nam 12/09/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 28 5.50 7.90 2.75 16.15
679 140679 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG VINH Nam 13/05/2007 Bình Dương 14 16 27 28 8.00 7.10 6.25 21.35
680 140680 PHAN NGUYỄN HỮU VINH Nam 31/07/2007 Bình Dương 14 13 27 28 7.25 4.60 7.25 19.10
681 140681 SỲ KHẢI VINH Nam 01/03/2007 Đồng Nai 14 16 1.0 DT Hoa 27 29 8.75 8.60 8.25 26.60
682 140682 TRẦN THANH Nam 27/09/2007 Đắk Lắk 14 17 27 29 7.50 1.60 2.75 11.85
683 140683 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG Nam 08/02/2007 Ninh Thuận 14 16 27 29 7.25 3.70 4.25 15.20
684 140684 ĐỖ THỊ TRÚC VY Nữ 17/03/2007 Thanh Hóa 14 16 27 29 8.00 4.90 5.75 18.65
685 140685 ĐOÀN NGUYỄN HỒNG HÀ VY Nữ 25/06/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 15 27 29 7.50 4.10 5.75 17.35
686 140686 ĐOÀN THỊ YẾN VY Nữ 25/03/2007 Hải Phòng 14 16 27 29 7.00 2.00 4.00 13.00
687 140687 DƯƠNG NGỌC HÀ VY Nữ 29/09/2007 Bình Dương 14 15 27 29 6.50 2.60 3.25 12.35
688 140688 LÊ BÙI UYÊN VY Nữ 06/10/2007 Đồng Nai 14 15 27 29 7.00 3.70 3.00 13.70
689 140689 MÃ HOÀNG TRÚC VY Nữ 11/07/2007 An Giang 14 15 27 29 7.75 3.30 6.50 17.55
690 140690 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH VY Nữ 10/08/2007 Bình Dương 14 16 27 29 7.75 3.00 6.75 17.50
691 140691 NGUYỄN THẢO VY Nữ 15/10/2007 Cà Mau 14 16 27 29 8.50 4.20 7.25 19.95
692 140692 NGUYỄN THỊ NGỌC VY Nữ 29/08/2006 Đồng Nai 14 13 27 29 7.25 2.90 2.75 12.90
693 140693 NGUYỄN TRƯƠNG THẢO VY Nữ 20/11/2007 Sóc Trăng 14 17 27 29 6.50 4.20 2.75 13.45
694 140694 PHẠM NGỌC LAN VY Nữ 21/08/2007 Bình Dương 14 13 27 29 8.00 4.00 4.75 16.75
695 140695 PHAN THỊ TRÚC VY Nữ 13/11/2007 Bình Dương 14 16 27 29 6.75 3.00 1.75 11.50
696 140696 TRẦN ĐỖ BẢO VY Nữ 23/08/2007 Bình Dương 14 16 27 29 5.75 2.80 2.25 10.80
697 140697 TRẦN NGỌC TƯỜNG VY Nữ 21/04/2007 Đồng Nai 14 15 27 29 7.75 2.20 3.00 12.95
698 140698 TRẦN VŨ TƯỜNG VY Nữ 22/12/2007 Bình Dương 14 16 27 29 7.25 8.50 9.00 24.75
699 140699 TRẦN NGỌC NHƯ Ý Nữ 07/12/2007 Bình Dương 14 15 27 29 8.25 4.90 5.75 18.90
700 140700 ĐẶNG HỒNG YẾN Nữ 18/10/2007 Bình Dương 14 16 27 29 9.25 4.40 5.50 19.15
701 140701 DƯƠNG PHI YẾN Nữ 18/07/2007 Bình Dương 14 16 27 29 6.50 2.80 3.50 12.80
702 140702 LÊ THỊ HẢI YẾN Nữ 19/05/2007 Thanh Hóa 14 04 27 29 7.25 3.50 3.50 14.25
703 140703 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Nữ 23/04/2007 Bình Dương 14 15 27 29 7.25 4.90 3.50 15.65
704 140704 PHẠM THỊ HẢI YẾN Nữ 08/02/2007 Bình Dương 14 16 27 29 7.25 5.60 5.75 18.60
705 140705 THÔI DƯƠNG XUÂN YẾN Nữ 28/03/2007 Tp. Hồ Chí Minh 14 16 1.0 DT Hoa 27 29 8.75 8.30 5.00 23.05

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *